Kommuneplan forsiden

4.3.C1 Gugvej m.m.

Mål

Området er bydelens center, koncentreret hvor tilgængeligheden er størst og genevirkningerne mindst, nemlig langs Gugvej og den vestlige del af Sønder Tranders Vej.

Området er næsten fuldt udbygget. Langs Gugvej er der butikker eller andre publikumsrettede funktioner i stueetagen, og dette ønskes så vidt muligt fastholdt.

Anvendelse

 

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Detailhandel _ramme
Det afgrænsede bydelscenter - Gug
Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

08-09-2014
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg o.l.
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksted o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500  m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset  bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3 
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt-lav.
Max. 50 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 9,50 m.
Byggelinier: Facade i eller tæt på gadelinie langs Gugvej.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsen må gerne markere sig med en varieret eller særpræget arkitektur, der er med til at understrege områdets status af center.
Tekniske anlæg som fx ventilationsanlæg skal enten være skjult i bygninger eller indgå som arkitektonisk begrundede elementer i bebyggelsen.
Reklameskiltning skal være diskret og udført i harmoni med bebyggelsen.
Samlede parkeringsarealer skal omgives af hække eller flankeres af træer.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Der skal indpasses fremtidssikrede affaldsløsninger i bybilledet.
Zoneforhold
Byzone.