Kommuneplan forsiden

4.3.H1 Indkildevej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende erhvervsområde, der udnytter den gode beliggenhed ifht. det overordnede vejnet.

Der lægges også vægt på, at området mod Indkildevej og motorvejen markeres som et byarkitektonisk knudepunkt, og at undgå miljømæssige gener for boligområdet mod nord.

Anvendelse

Butikker til særlig pladskrævende varegrupper må kun placeres indenfor det afgrænsede område, der er vist på nedenstående kort.

Miljø

Miljøklasserne øges jo større afstand, der opnås til boligområderne.

Arkitektur - Byrum og landskab

Mod motorvej og Indkildevej skal bebyggelsen have en høj arkitektonisk standard. Monotone facader på f.eks produktionshaller og lagerbygninger kan ikke accepteres. Til gengæld må der gerne udformes bygninger med en varieret og særpræget arkitektur.

Tekniske installationer, som eksempelvis ventilationsanlæg, skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer i bebyggelsen.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

24-02-2014
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Benzinsalg o.l.
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Kontorer
Service
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. butik i afgrænset område - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Klasse 3 og 4 virksomheder kan ikke placeres tættere på boliger end henholdsvis 50 og 100 m.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området orienteret mod Indkildevej og motorvej skal ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.
Skiltning skal være diskret og udført i harmoni med bebyggelsen.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Området skal have en grøn karakter. Bebyggelsen skal ligge tilbagetrukket fra vej og forarealerne skal beplantes med træer og buske. Ligesom interne veje, forarealer, opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer. Hegn i skel må kun være i form af beplantning (træer, hække m.v.). Hvis sikkerhedsmæssige grunde taler derfor, kan der hegnes med trådhegn skjult af beplantning. Mod boligområderne skal afgrænses med levende hegn.
Trafik - Veje og stier
Området skal trafikbetjenes fra Indkildevej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
By- og landzone.