Kommuneplan forsiden

4.3.B5 Vissevej og Kærholt

Mål

I området kan opføres tæt-lav og/eller etagehusbebyggelse omkring fælles grønninger.

Anvendelse

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Fælles opholdsarealer skal så vidt muligt udlægges samlet for det enkelte boligområde og placeres centralt i bebyggelsen.

Miljø

Der skal ved etablering af boliger tages hensyn til støj- og vibrationspåvirkning fra stamsporet til Østhavnen.

Arkitektur - Byrum og landskab

I forbindelse med omdannelsen af området bør den eksisterende karaktergivende beplantning om muligt indarbejdes.
22-08-2011
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent Max. 40 for tæt-lav.
Bebyggelsesprocent Max. 50 for etagehuse.
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 12,50 m.
Fælles opholdsareal: Min. 10% for boliger.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsens skal placeres og udformes på en måde, så der opnås en markant og harmonisk afrunding af bydelen.
Tekniske anlæg som fx ventilationsanlæg skal enten være skjult i bygninger eller indgå som arkitektonisk begrundede elementer i bebyggelsen.
Beplantning skal etableres på en måde, så der opnås en god helhedsvirkning. Eventuelle hegn i skel må som hovedregel kun være i form af beplantning.
Samlede parkeringsarealer skal så vidt muligt omgives af hække eller flankeres af træer.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Området skal trafikbetjenes fra den eksisterende vej Kærholt, som udvides i fornøden omfang.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone.