Kommuneplan forsiden

2.1.B4 Thuresensvej m.m.

Mål

Området, der rummer en blanding af nyere parcelhuse og boligblokke, skal fortsat være boligområde, men med mulighed for at indpasse mindre erhverv og servicefunktioner. I den fremtidige udvikling af området lægges der vægt på at sikre terræn- og bygningsmæssige karakteristika samt grønne træk og stier.


Etageboliger på Thuresensvej.
Arkitektur - Byrum og landskab

Den eksisterende etagebebyggelse fremtræder i røde teglsten med symmetriske saddeltage belagt med røde vingetegl, hvilket er karakteristisk for en meget stor del af etagebebyggelsen i Nørresundby. Der lægges vægt på, at ny etagebebyggelse forholder sig til dette karaktertræk.

Det centralt beliggende opholdsareal er omgivet af træbeplantning. Endvidere fremtræder området med markante trærækker mod A. C. Jacobsensvej samt allébeplantning langs parkeringsarealet mod Peder P. Hedegaardsvej. Hensigten er at sikre disse karaktertræk fremover.


Det centrale opholdsareal har en parkagtig karakter.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 70
Etager: Max. 3
Højde: Max. 12 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur den indgår i.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone