Kommuneplan forsiden

2.1.D4 Forbindel­sesvejen

Mål

Området skal fortsat fungere som et blandet bolig- og erhvervsområde. Området har en meget synlig beliggenhed og udviklingen har fokus på at sikre, at området fremtræder homogent og præsenterer byen på en god måde. Der lægges vægt på at sikre den nuværende bebyggelsesstruktur og byggeskik.


Området er en del af randbebyggelsen langs Forbindelsesvejen.

I området ligger også børneinstitutionen "Troldereden".
Miljø

Området er støjbelastet af trafikken på Forbindelsesvejen og aktiviteterne på den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning også i forhold til andre områder. Se "Din Facade - byens ansigt".

22-09-2003
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker
Service
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for boliger og max. 30 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes som fritliggende bygninger med sadeltag og med respekt for den synlige beliggenhed.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer.
Lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Hegn i skel og mod vejarealer kun som levende hegn
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone