Kommuneplan forsiden

2.1.O1 Syrenbakken

Mål

Området, der bl.a. rummer "Boenhederne Syrenbakken", skal også fremover anvendes til almennyttige formål. Ved fremtidigt byggeri inden for området skal sikres, at bebyggelsen fremtræder og placeres med respekt for omgivelserne, herunder de rekreative kvaliteter.


Bebyggelsen på "Syrenbakken".
Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger i tæt tilknytning til Lindholm Kridtgrav, der har en stor rekreativ værdi. Hensigten er at sikre, at disponeringen af området og bebyggelse sker under hensyntagen til de rekreative muligheder.


Fra området er der en flot udsigt over Lindholm Kridtgrav.
Trafik - Veje og stier

Området udgør et knudepunkt for rekreative stiforbindelser. Det indgår både i Solsideforbindelsen, som er et sammenhængende rekreativt forløb over Skansebakken fra fjordkyst til fjordkyst og Skanseforbindelsen, der forbinder Midtbyen med de militære arealer mod nord.

22-09-2003
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bebyggelse skal indpasses med respekt for udsigts- og naturkvaliteter.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Jørgen Berthelsens Vej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone