Kommuneplan forsiden

2.1.O4 Uttrupgård

Mål

Området rummer plejehjemmet "Uttrupgård" og skal også fremover anvendes til almennyttige formål. Ved fremtidig udvikling af området lægges der vægt på at bebyggelse og beplantning præsenterer byen på en god måde.


Plejehjemmet "Uttrupgård"
Miljø

Området er støjbelastet fra Hjørringvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets træer er med til at give de udendørs opholdsarealer en særlig kvalitet og skaber samtidig en fin og naturlig overgang til Solsideparken lige nord for området.

22-09-2003
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 3½
Højde: Max. 14,5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Markant beplantning skal bevares.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone