Kommuneplan forsiden

2.1.O3 Børnehaven "Cirkeline" m.m.

Mål

Området, der ligger attraktivt på den sydøstlige kant af Lindholm Kridtgrav, skal fortsat anvendes til almennyttige formål. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre landskabelige og rekreative kvaliteter.


Børnehaven "Cirkeline" ligger i området.
Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets meget synlige beliggenhed på det høje plateau ved kridtgraven nødvendiggør at bebyggelse og tekniske anlæg placeres og udformes under nøje overvejelse. Beliggenheden ved et rekreativt knudepunkt i byen kan understreges ved at prioritere naturmaterialer i materialevalget til bebyggelse mv.

Området indgår i Solsideforbindelsen, som er et sammenhængende rekreativt forløb over Skansebakken fra fjordkyst til fjordkyst, og Skanseforbindelsen der forbinder Midtbyen med de militære arealer mod nord.

22-09-2003
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bebyggelse skal indpasses og udformes med respekt for den synlige beliggenhed, naturomgivelser og udsigtskvaliteter.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Skansevej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone