Kommuneplan forsiden

2.1.R2 Øst for kridtgraven

Mål

Området henligger som åbent naturområde i tæt tilknytning til Lindholm Kridtgrav og skal fortsat anvendes til rekreative formål, herunder fritids- og kulturelle formål.

Fremtidig planlægning har det sigte, at sikre områdets rekreative kvalitet, og derfor skal eventuelle anlæg o.l. placeres og fremtræde med respekt for omgivelserne. Området skal endvidere bevares som en synlig del af den grønne forbindelse "Skanseforbindelsen".


Noget af området ligger mellem Lindholm Kridtgrav og bebyggelsen på Syrenbakken.

Områdets nordøstlige del gennemløbes af 3 højspændingsledninger.
Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger højt på kanten af kridtgraven og har en storslået udsigt vestpå over Lindholm Kridtgrav. Det er et af tætbyens grønne åndehuller.

Beliggenheden i et rekreativt knudepunkt kan understreges ved at prioritere naturmaterialer til bænke, belysning, legeredskaber o.l.

Trafik - Veje og stier

Området udgør et knudepunkt for rekreative stiforbindelser. Det indgår både i Solsideforbindelsen, som et sammenhængende rekreativt forløb over Skansebakken fra fjordkyst til fjordkyst og Skanseforbindelsen, der forbinder Midtbyen med de militære arealer med nord.

Teknisk forsyning

Inden for området kan etableres et bassin til opsamling af regnvand. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at bassinet også kan anvendes i rekreativt øjemed.

22-09-2003
Anvendelse
Kulturelle formå
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Højspændingsledninger føres som kabler.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Indrettes med respekt for naturomgivelser og udsigtskvaliteter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Regnvandsbassin skal anlægges som sø.
Zoneforhold
Byzone