Kommuneplan forsiden

2.1.B5 A. C. Jacob­sensvej m.m.

Mål

Området, der overvejende rummer en blanding af nyere parcelhuse og etageboliger, skal fortsat fungere som boligområde. Dog med mulighed for at indpasse mindre erhverv og service. Den fremtidige udvikling af området har fokus på bevaring af den oprindelige bebyggelsesstruktur langs Lindholmsvej samt oprindelige bygningsmæssige udtryk.


A. C. Jacobsensvej
Byggemuligheder
Ejendomsnr.
Adresse
Max. bebyggelsesprocent
00205-7
18327-2
A. C. Jacobsensvej 2-4
A. C. Jacobsensvej 5-9
76%
80%
Ejendomme undtaget fra de generelle bebyggelsesprocenter.
Arkitektur - Byrum og landskab

Den eksisterende etagebebyggelse fremtræder i røde teglsten med symmetriske saddeltage belagt med røde vingetegl, hvilket er karakteristisk for en meget stor del af etagebebyggelsen i Nørresundby. Der lægges vægt på at ny bebyggelse forholder sig til dette karaktertræk.


Karakteristisk "rød" etagebebyggelse i området.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/etage)
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50 vest for A. C. Jacobsensvej, og max. 70 øst for A. C. Jacobsensvej. Se også skema.
Etager: Max. 3
Højde: Max. 12 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie langs Lindholmsvej.
Fælles opholdsareal: Min. 20 % for etageboliger.
Miljø
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur den indgår i.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone