Kommuneplan forsiden

2.1.D3 Galstersgade m.m.

Mål

Området, der rummer en blanding af ældre boliger og erhvervsbygninger i randen af Østergade og Sankt Peders Gade, skal fortsat anvendes til blandede formål.

I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre oprindelige strukturer og bygningsmæssige karakteristika. Der lægges også vægt på at forstærke områdets bymæssige karakter, så det danner en flot overgang til Nørresundby midtby.


Sluttet randbebyggelse langs Østergade.
Anvendelse

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte (Nørresundby), der er vist med lilla farve på nedenstående kort:

Byggemuligheder

Der lægges op til at bebyggelsen skal have karakter af randbebyggelse eller let tilbagetrukne huse med små forhaver. Formålet er at sikre området en vis bymæssig tyngde.

Den større bebyggelsesprocent og en større højde langs Østergade har også til formål at understrege gaderummets bymæssighed. Samtidig lægges der vægt på at skabe en bedre balance set i forhold til bebyggelsen på modsatte side af gaden, der generelt er højere.

Ejendomsnr.
Adresse
Max. bb%
02174-4
02176-0
56567-1
02177-9
07739-1
07740-5
07741-3
07744-8
26604-6
07746-4
26605-4
15407-8
15409-4
15411-6
15413-2
15414-0
26599-6
26603-8
26605-4
26606-2
26607-0
26608-9
27-126-0
36082-4
36083-2
36085-9
Bjerggade 2
Bjerggade 4
Bjerggade 5
Bjerggade 5A
Galstergade 1A, 1D
Galstergade 2
Galstergade 3
Galstergade 5
Galstergade 7
Galstergade 7A
Galstergade 9
Kjærulfsgade 3A
Kjærulfsgade 5-5A
Kjærulfsgade 7
Kjærulfsgade 9
Kjærulfsgade 11
Sankt Pedersgade 1
Sankt Pedersgade 5
Sankt Pedersgade 9
Sankt Pedersgade 11
Sankt Pedersgade 13
Sankt Pedersgade 15A
Skansevej 7
Østergade 24
Østergade 26
Østergade 28A-R
41%
58%
52%
41%
93%
95%
139%
69%
84%
50%
152%
89%
54%
43%
102%
84%
71%
96%
125%
140%
119%
49%
45%
74%
40%
130%
Ejendomme undtaget fra de generelle bebyggelsesprocenter.
Miljø

Området er støjbelastet fra Østerbrogade/Østergade.

Arkitektur - Byrum og landskab

En smuk og tilpasset skiltning skal indgå i en fremtidig planlægning af området. Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din Facade - byens ansigt".


Smukke bygninger med flotte detaljer giver området en særlig karakter.

Krydset Østergade/Østerbrogade/Sankt Peders Gade opleves som et byarkitektonisk knudepunkt.

Bebyggelse i gadelinie giver en stærk, bymæssig fremtoning.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Mindre butikker til salg af egne produkter***
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Kulturformål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik  i afgrænset bymidte - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3 
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
*** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40, dog max. 60 langs Østergade. Se også skema
Etager: Max. 2½, dog max. 4 etager mod Østergade.
Højde: Max. 10,5 m, dog 15 m mod Østergade.
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå tæt og bymæssigt.
Historiske bebyggelsesmønstre skal respekteres.
Knudepunkt i krydset Sankt Peders Gade/ Østerbrogade/ Østergade: Hjørnebygninger skal markeres med særlig udformning.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses gadebilledet.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer.
Lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone