Kommuneplan forsiden

2.1.R5 Skanseparken

Mål

Området er offentligt parkområde med bl.a. staudehave, naturlegeplads og et fredet skanseanlæg. Det skal fortsat anvendes til almennyttige formål. I den fremtidige udvikling af området lægges stor vægt på at sikre de kulturhistoriske, landskabsmæssige og grønne kvaliteter.


Skanseparken ligger på toppen af Skansebakken, hvor fra der er en flot udsigt over fjorden og Aalborg.
Arkitektur - Byrum og landskab

Skansen blev anlagt i 1600-tallet i forbindelse med den tyske kejsers besættelse af Jylland. Siden da har området i længere perioder haft fredelig anvendelse som rekreativt område - men senest i forbindelse med 2. verdenskrig blev anlægget igen taget i anvendelse til krigsformål. Skanseparken er i dag et multifunktionelt grønt område med vigtige udsigtspunkter. Det stjerneformede Skanseanlæg og et bunkersanlæg bringer mindelser om områdets krigshistorie. Skanseanlægget er fredet.


Meget af parken har en skovagtig, kølig og intim karakter.
Trafik - Veje og stier

Området indgår i Skanseforbindelsen, som udgør en rekreativ forbindelse mellem Nørresundby Midtby og de militære områder mod nord.

22-09-2003
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for natur- og udsigtskvaliteter.
Kulturspor og udsigtskiler mod syd, sydvest og sydøst skal sikres.
Markant beplantning skal bevares.
Fredning
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone