Kommuneplan forsiden

2.1.O2 Skansevejens Skole

Mål

Området rummer Skansevejens Skole og skal også fremover anvendes til almennyttige formål. I den fremtidige udvikling lægges der vægt på at sikre områdets bygningsmæssige kvaliteter. Der lægges også vægt på at forbedre trafiksikkerheden.


Skansevejens Skole set fra legepladsen.
Arkitektur - Byrum og landskab

Den ældste skolebygning mod Skansevej er udformet dobbelt symmetrisk omkring to kviste. Bygningen langs Sankt Peders Gade er også bevaringsværdig.

Den centrale skolegård udgør et fint og velproportioneret rum.
22-09-2003
Anvendelse
Kulturformål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 110
Etager: Max. 4
Højde: Max. 15 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Om- og tilbygninger skal tilpasses det oprindelige bygningsudtryk.
P-pladser skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Sankt Peders Gade og Bakkelygade.
Der skal sikres trafiksikre skoleveje.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone