Kommuneplan forsiden

2.1.B8 Bondropsgade m.m.

Mål

Området, der rummer nogle af de ældste og smukkeste boligbebyggelser i Nørresundby, skal fortsat fungere som boligområde. For at sikre et varieret byliv i området er det muligt at indpasse mindre erhverv og service.

Den fremtidige udvikling af området har fokus på bevaring af bygnings- og bebyggelsesstrukturmæssige karakteristika. Der lægges desuden vægt på hensyntagen til terræn og markant beplantning.


Galstersgade med Skanseparken på toppen og fjernvarmeforsyningens skorsten.

Lars Dyrskøts Vej ligger for foden af Skanseparken med flotte villabebyggelser.
Miljø

Dele af området støjbelastes fra Østergade/Hjørringvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer mange af Nørresundbys smukkeste og mest interessante boligbebyggelser. Bebyggelserne, der er opført i perioden fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet, har bevaringsværdi enten som enkeltbygninger eller som bygningssammenhænge.

Nogle af de flotteste eksempler er den gamle arbejderbebyggelse i Bondropsgade, der flankeres af smukke allétræer og pigstenbelægning samt den sirligt placerede villabebyggelse langs Niels Lykkes Gades knækkede gadeforløb, der på helt eksemplarisk vis er tilpasset terrænet og udsigten over fjorden.

Vellykkede eksempler på nyere boligbebyggelse findes på Sandagervej og Skansevej. Her ligger rækkehuse og énfamiliehuse i en flot og funktionel kombination omkring et centralt, grønt opholdsareal. Bebyggelserne er opført i ensartede materialer og forholder sig fint til terræn og omgivelser.

Hensigten med bestemmelserne er at sikre, at ny bebyggelse indpasses under nøje overvejelser vedr. terræn, samt bygningsmæssige, strukturelle og beplantningsmæssige bevaringsværdier.


Bevaringsværdig arbejderbebyggelse i Bondropsgade.

Velindpasset rækkehusbebyggelse på Sandagervej fra 1950'erne.

Områdets gamle villaer har ofte flotte bygningsdetaljer.

Homogen villabebyggelse i Niels Lykkes Gade med bl.a. "Sundbyhuse".
22-06-2015
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående Butikker*
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Institutioner
Rekreative formål
Værksteder o.l.
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Enkelte ejendomme se Bilag K.  Max. 30 for åben-lav og max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie i Bondropsgade, Galstersgade og Niels Lykkes Gade.
Miljø
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Bebyggelsesstrukturen ved Sandagervej/Skansevej skal respekteres.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den stedlige byggeskik.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt