Kommuneplan forsiden

2.1.T2 Redningssta­tion m.m.

Mål

Området, der ligger på hjørnet af Forbindelsesvejen og Jørgen Berthelsens Vej, skal fortsat anvendes til større tekniske anlæg eller transportrelaterede erhvervsfunktioner.

I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at området fremtræder grønt og præsentabelt mod det omgivende byområde.


Området rummer bl.a. en Falck-station.
22-09-2003
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Transport o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Højde: Max. 10,5 m
Miljø
Miljøklasse 2-4, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
P-pladser skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Jørgen Berthelsens Vej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone