Kommuneplan forsiden

2.1.R4 Solsideparken og idrætscenter

Mål

Området, der omfatter en tidligere kridtgrav og funktionerne ved Nørresundby Idrætscenter, skal fortsat anvendes til almennyttige formål.

I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre natur- og landskabsmæssige kvaliteter.

Ved en evt. afvikling af Nørresundby Boldklub's (NB) banefaciliteter i området skal anvendelsen af de berørte arealer revurderes.


Udsigt over Solsideparken fra Blomsterskrænten. 

Nørresundby idrætscenter.
Miljø

Området er støjbelastet fra Hjørringvej.


Del af baneanlægget ved Nørresundby Idrætscenter, der bl.a. bruges af NB.
Arkitektur - Byrum og landskab

Vandværksbygningen er med sin karakteristiske runde form et flot element i området, der samtidig vidner om tidligere tider. Hensigten er at bygningen skal bevares.


Solsideparkens skrænter fremtræder grønne og milde og har stor rekreativ kvalitet.
Trafik - Veje og stier

I forbindelse med en fredeliggørelse af Skansevej vil Jørgen Berthelsens Vej ved vejomlægning blive direkte tilkoblet Lerumbakken, og Skansevej vil komme til at fungere som en "sidevej" hertil. Vejanlæggene vil medføre indgreb i den vestligste del af idrætsanlægget.

22-09-2003
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsformål
Kulturelle formål
Undervisning
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 15 m
Miljø
Beskyttet natur (§3)
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses i respekt for natur- og udsigtskvaliteter.
Markant beplantning skal bevares.
P-pladser skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Vejreservation, se illustrationsplan
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan 
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone