Kommuneplan forsiden

2.1.R3 Kirkegården

Mål

Området skal fortsat anvendes til almennyttige formål. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at kombinere kirkelige og rekreative anvendelser ved at sikre områdets markante, grønne strukturer.


Området fungerer som supplement til den gamle kirkegård.

Afskærmende beplantningsbælter - her mod A. C. Jacobsens Vej.
23-11-2009
Anvendelse
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 10,5 m
Miljø
Beskyttet dige (§4)
Arkitektur - Byrum og landskab
Markante beplantningsbælter og allébeplantninger skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone