Kommuneplan forsiden

2.1.B3 Rolighedsvej m.m.

Mål

Området, der overvejende rummer énfamiliehuse i form af villaer og parcelhuse, skal fortsat fungere som boligområde. Målet er at sikre et varieret byliv i området ved at give mulighed for at indpasse mindre service- og erhvervsvirksomheder.

I den fremtidige udvikling af området lægges endvidere vægt på at sikre dets unikke bygnings- og beliggenhedsmæssige kvaliteter samt de iøjnefaldende grønne træk, som giver en helt særlig stemning i området.


Smukt renoveret villa på Skansevej.


Bebyggelsen langs med Kapelvej har karakter af randbebyggelse.
Byggemuligheder

Bebyggelsen i området har typisk karakter af randbebyggelse eller villaer med små forhaver. Det er hensigten at sikre dette karaktertræk fremover.

Ejendomsnr.
Adresse
Max. bebyggelsesprocent
01390-3
13338-0
25108-1
25111-1
25118-9
25136-7
26624-0
26636-4
26637-2
31154-8
Bakkelygade 33
Højvangsvej 33-37A
Rolighedsvej 5-5A
Rolighedsvej 7-7A
Rolighedsvej 13
Rolighedsvej 34
Sankt Peders Gade 31
Sankt Peders Gade 33
Sankt Peders Gade 35
Thuresensvej 7A-H, 7K-T
64%
40%
97%
123%
69%
48%
145%
126%
165%
43%
Ejendomme undtaget fra de generelle bebyggelsesprocenter.
Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer mange smukke og interessante boligbebyggelser. Villabebyggelsen er typisk opført i perioden fra 1930-50 og er tydeligt inspireret af "Bedre Byggeskik-idéen" og funktionalismen. Det rummer væsentlige bevaringsværdier både i form af enkeltbygninger eller bygningssammenhænge. Det betyder at ny bebyggelse skal indpasses under nøje overvejelser.

Et flot eksempel på en bevaringsværdig bygningssammenhæng er funkisbebyggelsen på Under Lindene, der består af rustikke tofamiliehuse der med stor effekt afgrænser gaderummet. På smuk vis er alléen af lindetræer med til at understrege den rumlige oplevelse af gaden.

Et andet eksempel af nyere dato er bebyggelsen på Mølleageren, der på eksemplarisk vis spiller sammen sammen med terrænet og sikrer den bedst mulige udsigt over fjorden og Lindholm Kridtgrav. Bestemmelserne har til hensigt at sikre sådanne bebyggelsesstrukture.


Funkisbebyggelse på Skansevej.

Det intime gaderum på Under Lindene.

Bebyggelsen på Mølleageren har en af byen bedste udsigter.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Institutioner
Rekreative formål
Værksteder o.l.
Erhverv kun langs Lindholmsvej, Sankt Peders Gade og Skansevej i tilknytning til bolig.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse. Se også skema.
Etager: Max. 1½. Dog max. 2½ for etagebebyggelse.
Højde: Max. 8,5 m. Dog max. 10,5 m for etagebebyggelse.
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske bebyggelsesstrukturer skal respekteres.
Bebyggelse skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og matereialevalg tilpasses gadebilledet.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone