Kommuneplan forsiden

2.1.B1 Jens Bangs Vej m.m.

Mål

Området skal fortrinsvist anvendes til boligformål. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at understøtte en fornyelse/omdannelse af området med udgangspunkt i nærheden til Lindholm Station.

Samtidig lægges der vægt på at bevare den nuværende bebyggelsesstruktur, at tydeliggøre den oprindelige byggeskik i området, og at der tages hensyn til områdets terræn- og udsigtskvaliteter, der har en unik karakter langs Lindholmsvej.

Byggemuligheder
 
Ejendomsnr.
Adresse
Max. bebyggelsesprocent
139001
139036
139052
75275
289585
289593
289607
139125
Jens Bangs Vej 3
Jens Bangs Vej 5
Jens Bangs Vej 7
Fuglsangsvej 6
Stationsvej 35
Stationsvej 37
Stationsvej 39
Lindholmsvej 62
77%
82%
90%
51 %
168 %
183 %
189 %
63 %
For ovenstående ejendomme gælder særlige bebyggelsesprocenter.
Miljø

Områdets beliggenhed tæt ved banen betyder, at der er støjgener herfra.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer en række bevaringsværdige bygninger, der afspejler den oprindelige byggeskik med facader i tegl og sadeltag. Hensigten er at sikre disse karaktertræk.

Området ligger endvidere på et meget skrånende terræn, der falder markant fra kanten af Lindholmsvej i sydvestlig retning.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din Facade - byens ansigt".


Jens Bangs Vej

Området grænser op til Stationsvej og den ny nærbanestation.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker (kun langs Stationsvej)
Klinikker
Kontorer
Service
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav boligbebyggelse og max. 40 for øvrig bebyggelse. Se også skema.
Etager: Max. 1½, dog 2½ på hjørnet af Stationsvej/ Ringholmsvej.
Højde: Max. 8,5 m, dog max. 10,5 m på hjørnet af Stationsvej/ Ringholmsvej.
Byggelinie: Facade max. 10 m fra gadelinie.
Rækkefølge
Randbebyggelse skal etableres før bagbebyggelse.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes efter den stedlige byggeskik.
Bebyggelse skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Skiltning må ikke dominere gadebilledet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone