Kommuneplan forsiden

3.6.B5 Østerådalen

Mål

Målet er at skabe rammerne for et fortsat velfungerende boligområde i tæt samspil med naturkvaliteterne i Østerådalen. Derfor lægges der vægt på at området fremstår som en lav bebyggelse med et grønt helhedspræg.


Lave bebyggelser og grønt islæt styrker sammenhængen til Østerådalen.
Anvendelse

Forud for placeringen af nye funktioner, som vurderes at medføre betydelig genevirkning for området, fx institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

09-01-2017
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav boliger og max. 35 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med grønt helhedspræg.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone