Kommuneplan forsiden

3.6.R1 Hjortevej

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for en havekoloni med mulighed for dyrehold. Der lægges vægt på at aktiviteter i området sker under hensyntagen til naturen i Østerådalen.


Kolonien ved Hjortevej
Arkitektur - Byrum og landskab
 
Det er hensigten at sikre dyrekolonien som et "kreativt frirum" med mulighed for fritidsbaseret dyrehold i samspil med naturen, selvbyggeri og skaberglæde. Der er et særligt hensyn ifht. at sikre at områdets visuelle fremtræden ikke skæmmer naturoplevelserne i ådalen.
09-01-2017
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 15
Etager: Max. 1
Højde: Max 4 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter - dog med respekt for Østerådalens naturkvaliteter og landskab
Området skal fremstå grønt.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone