Kommuneplan forsiden

3.6.N3 Hobrovej

Mål

Målet er at understrege oplevelsen af overgangen mellem bakke- og englandskab og samtidig fremhæve overgangen mellem by og land. Der lægges også vægt på at beskytte naturkvaliteter og skabe rekreative muligheder for Hjortevejskvarteret.

Byggemuligheder

Regionplan 2005 reserverer en 200 meter bred korridor for selve vejanlægget til en Vestforbindelse og fastlægger en beskyttelsesafstand på 300 meter mellem en kommende vej og ny bebyggelse.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er i dag en kvægdrivergang der forbinder området med Østeråsdalen under banen. Læs mere om Østerådalen her.

Denne forbindelse kan være en vigtig nøgle og skal derfor medtages i planovervejelserne hvis områdets forhold ændres, det være sig i forbindelse med byens udvikling eller etablering af 3. Limfjordforbindelse.

36_n3
Illustrationen viser principper i byudviklingsplanen, der skal tages i betragtning i den mere detaljerede planlægning af området så som forbindelsen mellem områderne og de grønne kiler, samt perspektiver om en sti langs banen, der forbinder Svenstrup og Aalborg Midtby.
Trafik - Veje og stier

Hobrovej skal fremstå som grøn indfaldsvej.

09-01-2017
Anvendelse
Rekreative formål
Landbrug
Skov
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Beskyttelseslinie: vejreservation (300 m)
Miljø
Beskyttet natur (§3)
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Udpeget lavbundsareal
Arkitektur - Byrum og landskab
Skovplantning skal understrege overgangen bakke-eng og danne byport mellem by og land.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Arealreservation til Vestforbindelse og stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone, del af vejareal i byzone