Kommuneplan forsiden

3.6.N2 Drastrup Enge

Mål

Målet er at understrege oplevelsen af overgangene  bakke - eng og by - land. Der lægges også vægt på at beskytte natur og grundvand.

P5266809
Drastrup Enge,overgangen mellem by og land, set fra sydvest
Anvendelse

Området udlægges til naturareal med mulighed for indretning af fritidsaktiviteter, fx hundetræning. Der skal være bygningsmuligheder for anvendelser der understøtter områdets brug, fx klubhus o.l. Arealet skal henligge som naturområde med åbne græsarealer og åbne plantninger.

Da der i området er særlige drikkevandsinteresser, og området ligger i indvindingsopland til AFV Drastrup, skal der ved anvendelse af arealet tages særlige hensyn til beskyttelse af grundvandet, og området må ikke anvendes til formål, der kan forurene grundvandet.

Byggemuligheder

Regionplan 2005 reserverer en 200 meter bred korridor for selve vejanlægget til en Vestforbindelse og fastlægger en beskyttelsesafstand på 300 meter mellem en kommende vej og ny bebyggelse.

Miljø

Området ligger indenfor indvindingsoplandet til Aalborg Forsyning, Vand A/S’ kildeplads ved Drastrup, samt kildepladszonen til Drastrup Vandværk.

Drastrup er et af Aalborg kommunes vigtigste grundvandsmagasiner. Da der er særlige drikkevandsinteresser (OSD) og området er indvindingsopland til Aalborg Kommunes vandforsyning, skal der ved anvendelse af arealet tages særlige hensyn til beskyttelse af grundvandet, og området må ikke anvendes til formål, der kan forurene grundvandet.

Siden 1986 har Kommunen arbejdet intensivt for at forbedre og beskytte grundvandstilstanden i hele området. En del af denne indsats har været i et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen at udarbejde en delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Drastrupområdet.

Fremadrettet skal der fortsat arbejdes med indsatsplaner for området, så trusler mod grundvandet afværges og drikkevandsforsyningen sikres.

Drikkevand Ny 
Interesseområder for vandindvinding. Den lilla farve viser kildepladszoner, den mørkeblå skravering angiver områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), den lyse blå skravering angiver områder med drikkevandsinteresser (OD) og den gule skravering med blå kant angiver indvindingsoplandet til den enkelte kildeplads.
Arkitektur - Byrum og landskab

Drastrup Enge set fra vest. Engkarakteren skal fastholdes.

Det er hensigten at skovplantningen langs Ny Nibevej skal fungere som byport. Engene friholdes som vedvarende græsarealer til sikring af det grundvandsdannende opland.

Langs områdets østlige kant løber Bilkagrøften, der indgår strategisk i implementering af separatkloakering i Skalborg. Nord for området ved Sofiendal Enge er påtænkt etableret et større naturområde, med mulighed for et vådområde med LAR funktion (Lokal Afledning af Regnvand). Her vil blandt andet Bilkagrøften kunne udledes i, når den er friholdt for spildevand. Langs med grøften skal der etableres en rekreativ sti, der forbinder Nibevej til Hærvejen, der løber langs områdets nordlige kant og videre nordpå mod en kommende Sofiendal Sø.

36_N2

Illustrationen viser principper i byudviklingsplanen, der skal tages i betragtning i den mere detaljerede planlægning af området, så som forbindelsen mellem de to grønne kiler og hærvejene i Østerådalen og Drastrupkilen
09-01-2017
Anvendelse
Rekreative formål
Landbrug
Naturbeskyttelse
Skov
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Beskyttelseslinie: vejreservation (300 m)
Miljø
Beskyttet natur (§3)
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et åbent englandskab.
De højest beliggende landskabspartier skal understreges med skov og danne byporte mellem by og land.
Trafik - Veje og stier
Arealreservation til Vestforbindelse og stiforbindelser på tværs af Vestforbindelsen og Ny Nibevej skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning

Tekniske ankæg så som regnvandsbassiner

Zoneforhold
Landzone