Kommuneplan forsiden

3.6.D3 Gartnervej m.m.

Mål

Målet er et skabe et område til blandede byfunktioner, som kan fungere sammen, hvorved området styrkes som attraktivt, mangfoldigt og varieret bymiljø.

Anvendelse

Området kan anvendes til blandede byfunktioner i form af boliger og erhverv.

En del af rammen er omfattet af et område til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, se kortet.

3-6-D3_gartnervej-pladskraevende-varer

Arkitektur - Byrum og landskab

Der skal i planlægningen være fokus på visuelt at sammenbinde boligområdet mod syd med bydelens øvrige kvarterer.

Ved fremtidigt udbygning af området, skal der tages hensyn til de eksisterende læhegn på, ligesom de grønne forbindelser gennem området skal sikres.

Området skal kunne spille op imod City Syd på den anden side af Hobrovej og forarealerne skal udformes således de forskønner Hobrovej som grøn indfaldsvej.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

Trafik - Veje og stier

Fremtidig planlægning skal sikre en stiforbindelse langs banestækningen, som del af en mulig fremtidig banesti, der kan føre bløde trafikanter hele vejen til Aalborg Midtby.

Der skal i planlægningen være fokus at sikre stier, der sammenbinder boligområdet mod syd med bydelens øvrige kvarterer.

Hobrovej skal fremstå som grøn indfaldsvej.

22-03-2021
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre miljøvenlig industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 10.000 m² pr. butik 
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: 30-50 %.
Etager: Max. 2, dog max. 3 i området til butikker til særligt pladskrævende varegrupper.
Fælles opholdsareal (for boliger): Min. 15 % for tæt-lav.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Læhegn skal bevares.
Afskærmende beplantning mod erhverv, og jernbane.

Hobrovej skal styrkes som grøn indfaldsvej.
Trafik - Veje og stier
En stiforbindelse skal sikres langs banestækningen.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone