Kommuneplan forsiden

3.6.O1 Agri Nord Idrætscenter m.m.

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for bydelens indendørs og udendørs kultur- og fritidsaktiviteter.

Det er også et mål at sikre en sammenbinding med handelsknudepunktet Skalborg Bakke mod nord samt de omkringliggende blandede byfunktioner. Krydset Nibevej-Hobrovej samt Bisgårdsvej spiller en vigtig rolle i sammenbindingen af områderne. 

Området ved Agri Nord Idrætscenter og dyrskuearealet er et kraftcenter for kultur og fritid i Skalborg og der lægges fremadrettet op til mere varieret anvendelse og planlægning af arealet.

Agri Nordidræt
Agri Nord Idrætscenter danner ramme for diverse fritidsaktiviteter
Byggemuligheder

Det bebyggede areal kan ikke øges uden en forudgående helhedsplan for området. Det er hensigten at fastholde et betydeligt friareal til idrætsaktiviteter og bydelsarrangementer for Skalborg. Området kan således kun bebygges i forbindelse med en styrkelse af aktivitetsknudepunktet som omdrejningspunkt for fritid, kultur og offentligt orienterede institutioner tænkt i sammenhæng med Agri Nord Idrætscenter og områder langs Dyrskuevej.

Det er vigtigt at der fortsat er plads til de eksisterende aktiviteter på dyrskuearealet (4 boldbaner, 1 ckricketbane samt rådighedsareal til forskydning af banerne)

Arkitektur - Byrum og landskab

Dyrskuearealet skal styrkes som aktivitetsknudepunkt i bydelen, med er bred anvendelse og samspil mellem foreningslivet og i samspil med handelsknudepunktet mod nord. Bisgårdsvej ligger parallelt med Hobrovej og skal have karakter af bygade, der sammenbinder handelsknudepunktet med aktivitetsknudepunktet.

Fremover er visionen at elever fra Sofiendalskolen, der skal til Agri Nord Idrætscenter, krydser Hobrovej ved lysreguleringen Stationsmestervej og derfra følger Bisgårdsvej og henover dyrskuearealet. På denne måde undgås at eleverne færdes på den del af Hobrovej hvor cykelstiforholdene er udfordret af mange overkørsler og svingende trafik.  

Center2 (2)
Byudviklingsplanens principper om sammenbinding af knudepunkter og grønne kiler.

Det ønskes at Dyrskuearealet udvikles til mere varieret område, både hvad funktioner, indretning og beplantning angår og at der opnås en bedre sammenhæng med de tilstødende områder.

36O1
Illustrationen viser byudviklingsplanens principper, i form af vigtige sammenhænge og knudepunkter, der skal tages i betragtning i den mere detaljerede planlægning af områdets fremtid.

Hobrovej skal styrkes som grøn indfaldsvej og forarealer skal ofres særlig opmærksomhed. De skal fremstå grønne og der må ikke placeres parkering foran bygningsfacader ud imod Hobrovej.

Statens jordbrugsforskning har særlig interesse i plantebæltet langs Hobrovej syd for Dyrskuevej.

Trafik - Veje og stier

Mod syd grænser området op til Dallvej, hvilket bør udnyttes i en kobling over banen til Østerådalen.

Fremtidig planlægning skal sikre en forbindelse langs banestrækningen, fra Dallvej og videre mod stationen. Formålet med banestien er på længere sigte sammenbinde Aalborg Midtby og Svenstrup. I forhold til aktivitetsknudepunktet vil banestien øge muligheden for ruter (loops) af varierende længde og skabe en attraktiv og alternativ forbindelse til Hobrovej, langs bydelens kant og udenom Skalborg Bakke, der kan føre bløde trafikanter hele vejen til Aalborg Midtby.

09-01-2017
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m, dog max. 12 m for haller o.l.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed
Hobrovej skal fremstå som grøn indfaldsvej
Forarealer, udendørs opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone