Kommuneplan forsiden

3.6.H7 Indkildevej m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende erhvervsområde, der udnytter den gode beliggenhed ifht. det overordnede vejnet og Skalborg Station.

Der lægges også vægt på at krydset Hobrovej-Indkildevej markeres som et byarkitektonisk knudepunkt, samt forskønnelse Indkildevej, ved at rette fokus på forarealer og begrønning. Det er også et mål at sikre boligområdet mod syd fra miljømæssige gener.

Anvendelse

Det er hensigten at der kun skal kunne placeres fritids- og undervisningsaktiviteter som i sig selv er belastende for omgivelserne, og som derfor ikke passer ind i miljøfølsomme områder.


Zone A er afgrænset til butikker til særlig pladskrævende varegrupper
Arkitektur - Byrum og landskab

Indkildevej og Hobrovej skal styrkes som grønne indfaldsveje. Forarealer skal ofres særligt opmærksomhed og fremstå grønne således at de er med til at danne en sammenhæng og grøn identitet på tværs vejnettet.

For at markere overgangen mellem parkeringsarealer og vejrum skal de grønne arealer mod Indkildevej suppleres med spredte trægrupper. Træerne vil samtidigt fremhæve terrænnet og bakketoppen.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

Eksempel på erhverv i zone A
Eksempel på erhverv i zone B
09-01-2017
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Fritidsformål
Undervisning
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Bolig som er nødvendig for en virksomheds drift.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* (kun i zone A)Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m., mindre bygningsdele dog max. 12 m.
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Klasse 4 virksomheder kan ikke placeres tættere på boliger end 100 m.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og forarealer skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Hobrovej og Indkildevej skal fremstå som grønne indfaldsveje.
Hjørnet Indkildevej/Hobrovej skal ofres særlig arkitektonisk og landskabelig opmærksomhed.
En lokalplan for zone A skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt afskærmede arealer.
Trafik - Veje og stier
Forarealer skal ofres særligt opmærksomhed og fremstå grønne.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Vejadgang ikke fra Hobrovej
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone