Kommuneplan forsiden

3.6.D2 Ny Nibevej m.m.

Mål

Målet er at opgradere plangrundlaget, således at området langs Hobrovej og Ny Nibevej kan revitaliseres og danne et byarkitektonisk fikspunkt ved krydset Hobrovej-Indkildevej på toppen af Skalborg Bakke. Samtidigt markerer det kanten til bydelen og skærmer det bagvedliggende boligområde fra vejene.

Målet er at skabe en ny alsidig facade mod Hobrovej og Ny Nibevej, hvor bakketoppen understreges og skalaen forholder sig til både det store trafikrum og de omkringliggende bebyggelser. Derudover skal udviklingen af området også implementere byudviklingsplanens principper om forarealer samt sikre de grønne indfaldsveje.

Området skal definere Digterkvarterets nordlige grænse og sammenbinde det med de mange bydelsfunktioner omkring krydset Indkildevej/Hobrovej og Sofiendalskolen. Den sydlige del af området skal  danne overgang mellem kantbebyggelsen langs indfaldsvejene og villakvarteret.

Anvendelse

Anvendelsen til boliger og andre støjfølsomme formål forudsætter at trafikstøjen ikke overstiger grænseværdier jf. retningslinje 13.3

Hensigten er at området skal udvikles i kraft af den specifikke placering:

  • ift. det overordnede vejnet, med høj synlighed ift. at markere bakketoppen og ankomsten til Skalborg
  • med fokus på facadevirkning, udformning af forarealer og sammenbinding af funktioner omkring det store trafikrum.
  • som skærm mellem de overordnede veje og det bagvedliggende parcelhusområde.

Forud for ny bebyggelse i området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende adgangs- og oversigtsforhold, miljøforhold, bymæssige- og grønne kvaliteter og redegøre for samspillet med de tilstødende områder - samt ikke mindst, at berørte parter høres.

Byggemuligheder

Hensigten er at ny bebyggelse skal opføres i varierende højder og tæthed, med klimaks op imod krydset Hobrovej-Indkildevej med op til 7 etager, maks 30 m.

Miljø

For området er der en række miljømæssige forhold der skal indarbejdes i planlægningen.

  • Der er registreret jordforurening på arealet, der skal belyses yderligere
  • Området planlægges separatkloakeret, og i udviklingen af området indgår klimatilpasning som en naturlig del af planlægningen jf. retningslinje 2.1.6
  • Anvendelsen til boliger og andre støjfølsomme formål forudsætter at trafikstøjen ikke overstiger grænseværdier jf. retningslinje 13.3  
Arkitektur - Byrum og landskab

Den overordnede idé er at bebyggelsen fremstår som en samlet  bevægelse stigende fra Digtervej mod krydset i øst.

Byggemulighederne i de enkelte delområder fastlægges i lokalplaner, ligesom der skal en opbrydning af facaden. Bebyggelsen skal fungere som buffer mellem Digterkvarterets boliger og Hobrovej/Ny Nibevej.

Det er hensigten at bebyggelsesstrukturen udformes, så der dannes facade både mod de omkringliggende veje og områdets interne offentlige rum (ingen bagsider og døde facader). Parkering ved såvel boliger som erhverv skal placeres bag bygningerne og ikke langs Hobrovej og Ny Nibevej. Området kan som arkitektonisk fixpunkt ses som et mindre version af Eternittens rammeområde 4.2.D5, dog uden butikker.

Langs Digtervej og i den sydlige del af området skal højden og tætheden nedtrappes, således der dannes en overgang mellem kantbebyggelsen langs indfaldsvejene og Digterkvarterets villabebyggelser.

Det omkringliggende byrum har stor betydning for kvaliteten af området som helhed og skal udformes således at det sikrer gode betingelser for byliv og boligkvalitet jfr. retningslinje 6.1.3 

Den gamle grusgrav syd for området skal i planlægningen indgå som nærrekreativt areal.

Det skal tilstræbes at bevare træer i området.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt" 

Trafik - Veje og stier

Området vejbetjenes fra Digtervej.

Områdets disponering skal fremme sammenhængen i bydelen og modvirke barrierer. Fra Hobrovej skal sikres en sti forbindelse gennem området til Digtervej, der kobler området sammen med bydelens øvrige stier og grønne forbindelser. 

09-01-2017
Anvendelse
Boliger
Klinikker
Kontorer
Service
Fritidsformål
Kulturelle formål
Undervisning
Engroshandel o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Højde: varierende dog maks 30 m. Højde og byggemulighed for de enkelte delområder fastlægges endeligt i efterfølgende lokalplanlægning.

Gennemsnitlig bebyggelsesprocent for området som helhed: 70, dog størst i områdets nordøstlige del.

Byggelinjer langs overordnet vejnet

 

Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.

Klimatilpasning jfr. retningslinje 2.1.6
Arkitektur - Byrum og landskab
Hobrovej og Ny Nibevej skal fremstå som grønne indfaldsveje

Hjørnet Ny Nibevej - Hobrovej skal ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.

Forarealer mod omkringliggende veje skal ofres særligt opmærksomhed. For at markere overgangen til området skal de grønne arealer mod det omkringliggende vejnet suppleres med spredte trægrupper. Træerne vil samtidigt fremhæve terrænnet og bakketoppen.

Interne veje, forarealer, opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne og sikre grøn by og opholdskvalitet jf. retningslinje 6.1.3

Der skal sikres tilfredstillende forsyning af nærrekreative opholdsarealer jf. retningslinje 6.1.2

Rumlige studier, der regegør for volumen, landskab (terræn) mv. samt redegørelse for områdets disposition, miljøforhold og sikring af boligkvalitet skal indgå i lokalplanlægningen.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Vejadgang fra Digtervej
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone