Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 6.012 for erhvervsområdet øst for Hobrovej i Svenstrup Syd

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og den igangværende lokalplanlægning for erhvervsområdet øst for Hobrovej i den sydlige del af Svenstrup.

Kommuneplanen ændres, så erhvervsområdet får de samme anvendelsesmuligheder, som der er i Flødalen vest for Hobrovej. Det betyder, at anvendelseskategorien "dyreklinikker mv." tilføjes rammeområdets anvendelsesmuligheder.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 6-1-104, Erhvervsområde, Svenstrup Syd, Svenstrup.

13-02-2012
Planforslag