Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 6.030 for boligområde, Sønderholm

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Ændringer af kommuneplanramme

Tillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at udvikle et nyt boligområde i den vestlige del af Sønderholm. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde i Sønderholm, '6.4.B2 Sønderholm Vest'.

 Kp6030

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og et ønske om at realisere et nyt boligområde i den vestlige del af Sønderholm.

I den nye kommuneplanramme, 6.4.B2 Sønderholm Vest, er der de samme generelle anvendelsesmuligheder som det andet boligområde i Sønderholm, der er omfattet af kommuneplanramme '6.4.B1 Skakvej mv.' Med hensyn til byggemulighederne, vil den nye kommuneplanramme muliggøre bebyggelsesprocenter på 30 for åben-lav boligbyggeri og bygningshøjder på max. 8,5 m og max. 1 etage med udnyttet tagetage.

Drikkevandsinteresser

Dele af kommuneplanrammen ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor indvindingsoplande. Dette påvirker derfor ikke planlægningen i området.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan 6-4-102 Boliger, vest for skolen, Sønderholm, for et boligområde med åben-lav boligbyggeri i den vestlige del af Sønderholm.

Kommuneplantillægget 6.030 skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og ønsket om at udvikle et nyt boligområde i den vestlige del af Sønderholm.

Området, som dækker den nye kommuneplanramme 6.4.B2 er ikke omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og anvendes i dag til landbrugsformål.

Overordnede bindinger

Natura2000-område

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Området ligger ikke inden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 3 km vest for området, og forventes derfor ikke at kunne forårsage skade på et Natura 2000-område

Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt  kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus. Det kan ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som fødesøgningsområde, eller at læhegnet langs området fungerer som ledelinie for flagermus. Det vurderes dog, at området ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 6-4-102, Boliger, vest for skolen, Sønderholm.

31-08-2020