Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 6.015 for området vest for Frejlev Skole

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området ligger i Frejlevs nord-vestlige kant. Området indgår i kommuneplanens rammeområde 6.3.B7, 6.3.O1 og en mindre del af 6.6.N4.

Kommunen ønsker at udvide boldbanerne i Frejlev. Samtidigt ønskes mulighed for en fortsat udvikling af Frejlev by vest for skolen - herunder også mulighed for på sigt evt. at udbygge skolen m.m.

6-015_rammer _for  6-015_rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Afgrænsningen af rammeområde 6.3.B7, 6.3.O1 og 6.6.N4 ændres derfor. Rammeområde 6.3.B7 og 6.3.O1 får tilføjet nyt areal, som udgår af rammeområde 6.6.N4. De bebyggelsesregulerende bestemmelser indenfor rammerne fastholdes uændret.

Retningslinje 2.1.1 er tilpasset de nye byroller jf. hovedstrukturen "Vision 2025". Opgørelsen over ledige arealer er ligeledes opdateret.

Som følge af det nye udlæg til byformål er "øvrige landområder" i retningslinje 11.2.3 reduceret.

Kommuneplanen i dag

Det nye område til boliger 6.2.B7, afgrænses mod syd af grænsen for OSD-området (område med særlige drikkevandsinteresser).

De nye boldbaner ønskes placeret i tilknytning til de eksisterende boldbaner og skolen, der allerede i dag er placeret indenfor afgrænsningen af OSD-området. Dele af det nye rammeområde er derfor også placeret indenfor OSD-området.

6-015_OSD_for
Drikkevandsinteresser og gældende rammer

 6-015_OSD
 Drikkevandsintereser og ændrede rammer

Den gældende ramme 6.3.B7 ligger i område med drikkevandsinteresser (OD).

Rammeændringen gør, at en mindre del af 6.3.O1 (hvor der skal etableres boldbaner) ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Området ligger i udkanten af et OSD-område, hvor grundvandsstrømningen for det primære magasin har retning ud af OSD. Det er ikke sandsynligt, at der vil blive planlagt ny kildeplads for et alment vandværk i netop dette område pga. udkanten af OSD og nær beliggenhed til by. Området ligger ikke inden for eksisterende indvindingsopland for et alment vandværk. Byudvikling/arealanvendelse til boldbaner i det aktuelle område udgør  ikke en væsentlig risiko for forurening af grundvand, der skal anvendes til vandindvinding – sammenlignet med arealanvendelse til fx landbrug.

Byudvikling i OSD

6-015_vand -vejstoej _600

Som det fremgår af kortene, hvor drikkevandsinteresserne er vist, ligger godt halvdelen af de nye boldbaner – den sydøstlige del –indenfor afgrænsningen af både OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og NFI (nitrat følsomt indvindingsopland).

Arealet er beliggende i kanten af et stort OSD og NFI område, men udenfor afgrænsningen af selve indvindingsoplandet.

Forudsætningen for at kunne inddrage et areal til byudvikling, der ligger i henholdsvis OSD og NFI, er en redegørelse for nødvendigheden af byudvikling på det pågældende areal.

Formålet er at sikre fokus på grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning for byudvikling samt at offentligheden bliver opmærksom på planlægningen.

Frejlev er i Aalborg Kommunes Vision 2025 udpeget som en by med vækstpotentiale. Det er således en af de byer, hvor kommunen vil arbejde for øget bosætning.

Over de seneste 12 år er der sket en markant udbygning med nye parcelhusområder i byen – og der er fortsat efterspørgsel på at bosætte sig. Fra 2002-2013 er der bygget 193 nye boliger svarende til 16 boliger pr. år og i år (2014) er der allerede opført 9 boliger. Den resterende rummelighed i Frejlev by indenfor de rammelagte områder er på 59 boliger.

Det medfører også en forøget efterspørgsel i forhold til skole- og fritidstilbud, hvilket er baggrunden for at det nu ønskes etableret yderligere to boldbaner i tilknytning til det eksisterende idrætsanlæg.

Frejlev er omfattet af mange bindinger i relation til drikkevandsinteresser, hvilket ses på kortet. Det er særligt drikkevandsinteresser i forhold til områderne ved Drastrup. Langt hovedparten af byen ligger i OSD og NFI område ligesom omkring 2/3 af byen ligger i indvindingsoplandet. Desuden er der en række dyrkningsdeklarationer, med det formål at sikre grundvandsbeskyttelse. Fælles for disse udpegninger er, at de ”låser” Frejlev særligt mod syd og øst. Mod nord afgrænses byen af Ny Nibevej, hvorfra der er en del trafikstøj. Trafikstøjen betyder, at der i den seneste planlægning er fastsat et bufferareal på 140 meter mellem vejen og boliger/opholdsarealer, for at sikre at disse ikke bliver støjbelastet.

Med det udgangspunkt er den fremtidige udviklingsretning for Frejlev mod vest. Her ligger den nyeste udstykning også (eksisterende rammeområde 6.3.B7), hvor der i forbindelse med udstykningen blev etableret en ny fordelingsvej – Griegsvej – til at forsyne den vestlige del af Frejlev.

Vest for byen forventes også den fremtidige udbygning af Frejlev at ske – i kommuneplantillæg 6.015 udenfor OSD området. Restrummeligheden i de eksisterende boligområder er meget begrænset, og det er derfor nødvendigt med nyudlæg. Dette medfører som nævnt også et forøget pres på skole- og fritidsaktiviteter, hvorfor det har vist sig nødvendigt at udvide de eksisterende idrætsfaciliteter med to nye boldbaner.

Rent funktionelt er det nødvendigt at de nye boldbaner anlægges i tilknytning til de eksisterende idrætsfaciliteter. Boldbanerne placeres som en udvidelse af det eksisterende rammeområde 6.3.O1, der allerede i dag indeholder skole, institutioner, idrætshaller, idrætsanlæg mv.

Dels fordi de fælles faciliteter der er i idrætsområdet (bad, omklædning, materialer mv.) benyttes af alle brugere og dermed skal være tilgængelige. Dels fordi en placering i tilknytning til skolen og de øvrige fritidsaktiviteter betyder, at faciliteterne er hvor brugerne er, hvilket er grundlæggende i forhold til brugen.

Den sydøstlige del af det udvidede rammeområde 6.3.O1 ligger i den nordvestlige udkant af det store OSD/NFI område, der dækker hovedparten af Frejlev. Grundvandsstrømningen for det primære magasin har retning ud af OSD-området.

Det er ikke sandsynligt, at der vil blive planlagt ny kildeplads for et alment vandværk i dette område, da det er i udkanten af OSD-området og har den nære beliggenhed til byen.

Området ligger ikke indenfor eksisterende indvindingsopland for alment vandværk.

Da der er tale om boldbaner, vil der ikke ske befæstelse af arealet. Ydermere stilles krav om etablering af beplantningsbælter i forbindelse med boldbanerne.

Aalborg Kommune vil som grundejer være opmærksom på den fremtidige drift af arealet, hvor der kan fastsættes krav om at der ikke anvendes f.eks. pesticider til ukrudtsbekæmpelse.

Landbrugsområder

Rammeændringen gør også, at der som følge af byudviklingen fjernes areal fra landbrugsområde (11.2.3 Øvrige landområder). Kommunen vurderer ikke, at ændringen har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

6-015_landbrug _for  6-015_landbrug _efter  
Landbrugsområder og gældende rammer Nye landbrugsområde og ændrede rammer  

Retningslinien for byudviklingsområder

De nye byudviklingsområder tilføjes retningslinje 2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål. Ligesom alle nu udnyttede byudviklingsområder i Frejlev er fjernet.

6-015_byudvikling _for  6-015_byudvikling _efter Rammeændringen gør, at der som følge af byudviklingen fjernes areal fra landbrugsområde (retningslinje 2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål)
Byudviklingsområder og gældende rammer Nye byudviklingsområder og ændrede rammer   
27-04-2015