Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 6.018 for erhvervsområde ved Hobrovej/E45

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

I kommuneplanramme 6.1.H9 Hobrovej S er anvendelserne "Restaurant o.l." og "Hotel o.l." tilføjet.

Planforslagets baggrund

Udviklingen af erhvervsområdet i Svenstrup Syd er i fuld gang. Hovedparten af arealerne i Lokalplan 6-1-104, som blev vedtaget i 2012, er således solgt, og der er kun mindre grunde tilbage.

En voksende efterspørgsel på markante, synlige erhvervsarealer med direkte tilknytning til motorvejsnettet betyder, at der er ønske om at udvikle den resterende del af Svenstrup Syd.

Den eksisterende ramme muliggør bilforhandlere, transportvirksomheder, kontorer og andre servicevirksomheder, der ønsker en synlig placering og god infrastruktur. 

Placeringen lige ved motorvejen samt ved "porten" til Aalborg og City Syd er yderst attraktiv for f.eks. fastfood-restaurant og tankstation, som på den aktuelle lokalitet kan betjene trafikken fra både nord og syd.

En nye serviceklynge vil endvidere være et godt supplement til det nuværende udbud langs det nordjyske motorvejsnet, hvor der pt. kun er et begrænset udbud af tankstationer og restauranter - og fastfoodkæder i særdeleshed.

Foruden den gennemkørende trafik formodes der at være et kundepotentiale knyttet til både pendlertrafikken, oplandstrafikken til og fra Aalborg og City Syd samt lokalområdets befolkning i almindelighed.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 6-1-107 - Erhverv, Hobrovej/E45, Svenstrup.

12-12-2016