Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 6.028 for nyt boligområde i Store Restrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Ændringer af kommuneplanrammer

Tillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt i St. Restrup og vedrører kommuneplanen for Landområde Sydvest. Der er lavet en udvidelse af landsbyafgrænsningen for St. Restrup, hvilket er sket ved udlæg af et nyt rammeområde 6.6.L7. Som følge heraf er der foretaget en mindre justering af det eksisterende rammeområde 6.6.L4.

 6-028_rammer _foer (1)  6-028_rammer _efter (2)
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og et ønske om at realisere en nyt boligområde i St. Restrup - St. Restrup Fælled, der er et meget ekstensivt udnyttet boligområde, der også skal bidrage med en lang række fælles faciliteter til hele områdets brug.

Den eksisterende landsbyafgrænsning udvides med ca. 5 ha.

I den nye kommuneplanramme 6.6.L7 er der de samme generelle anvendelsesmuligheder som i den eksisterende kommuneplanramme for St. Restrup. Forskellen ligger primært i ændrede muligheder i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvor der er fastsat en bebyggelsesprocent på 30 for åben-lav byggeri og 40 for tæt-lav byggeri. Der er fortsat en maksimal højde på 8,5 meter i op til 1½ etage.

Områdets fremtidige anvendelse, bebyggelsens placering, højde osv. er nærmere beskrevet i lokalplan 6-6-105, Boliger, St. Restrup Fælled, Restrup Kærvej, Landområde Sydvest, som offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget.

Økologisk forbindelse

Oekologisk -forbindelse _foer  
Gældende økologiske forbindelse
 

Den østlige del af området omkring Restrup Kærvej ligger indenfor en økologisk forbindelse. Jf. retningslinje 11.3.8 skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter.

Udstrækningen af den økologiske forbindelse justeres, så de områder, hvor der muliggøres bebyggelse, ikke ligger indenfor udpegningen. Det drejer sig om et mindre areal omkring Restrup Kærvej.

Ændring af øvrigt landområde

Oevrigt -landomraade _foer Oevrigt -landomraade _efter
Gældende øvrigt landområde
Nyt øvrigt landområde

Det nye rammeområde 6.6.L7 ligger i område udlagt som "Øvrigt landområde". I øvrige landområder skal hensynet til jordbrug, natur og landskabsinteresser jf. retningslinje 11.2.3 varetages i balance mellem interesserne i det åbne land og byudviklingsinteresserne. I lighed med det øvrige areal, der er inden for landsbyafgrænsningen af St. Restrup, udtages det nye rammeområde af "Øvrige landområde".

Fredede fund og fortidsminder

Fredede -fund -fortidsminder

Umiddelbart vest for hovedbygningen på St. Restrup Herregård ligger en fredet 139 lang og 24 meter bred vandfyldt voldgrav. Over voldgraven fører en 5 meter bred muret bro med 4 buer, som også er omfattet af fredningen. Fredningen kaster en 100 meter beskyttelseszone af sig, hvilket berører et mindre areal mod sydøst.

Fredningen ligger også indenfor den eksisterende kommuneplanramme 6.6.L4 og vurderes ikke at blive påvirket af planlægningen.

Drikkevandsinteresser

Drikkevandsinteresser1

Den sydvestlige del af kommuneplanrammen ligger inden for område med drikkevandsinteresser, men udenfor indvindingsoplande og område med særlige drikkevandsinteresser. Dette påvirker derfor ikke planlægningen i området.

Kulturmiljøer

Kulturmiljoe1

Der er udpeget et større kulturmiljø (Kulturmiljø nr. 84, Store Restrup husmandsudstykning), som omfatter selve St. Restrup Herregård og store dele af landskaberne her omkring.

En stor del af St. Restrup er beliggende som en del af kulturmiljøet, hvilket også gælder den nye kommuneplanramme 6.6.L7.

Udgangspunktet er den kulturhistoriske fortælling om St. Restrup, hvor 50 husmandssteder blev udstykket tilbage i 1912. Her var stort fokus på andelstanken - samarbejder og fællesskab. Den grundlæggende idé med det nye rammeområde og projektet "St. Restrup Fælled" er at fokusere på fællesskaber. St. Restrup Fælled er en nyfortolkning af historien.

Kulturmiljøudpegningen er sammenfaldende med en landskabsudpegning som særligt værdifuldt landskab. Derfor er der i udviklingen af området særligt fokus på at forholde sig til herregårdslandskabet og de strukturer og værdier, der er i området.

Ved at placere bebyggelsen i tilknytning til Restrup Kærvej og arbejde med markant egnskarakteristisk beplantning langs vejen, arbejdes på at sikre en fortsættelse af den eksisterende landsbykarakter. Vest herfor kommer de fritliggende boliger, som placeres i en åben og grøn struktur i landskabet. Området får flere store friarealer med natur- og landskabspræg. Længst mod vest skal området skabe sammenhæng til det åbne land. Der er dog mulighed for indpasning af bygninger som lade og staklade.

Udviklingen af området sker med afsæt i intentionerne med kulturmiljøudpegningen, hvorfor den fastholdes.

Særlig værdifulde landskaber

Saelig _vaerdifuld _landskab

Området er beliggende som en del af et stort udpeget særligt værdifuldt landskab. En stor del af St. Restrup er beliggende som en del af det særligt værdifulde landskab, hvilket også gælder den nye kommuneplanramme 6.6.L7.

Jf. retningslinje 11.3.13 skal sådanne landskaber friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Hvis samfundsmæssige hensyn nødvendiggør en anvendelsesændring, skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.

De værdifulde landskaber (bevaringsværdige landskaber) er ligeledes en national interesse. På den baggrund har der i offentlighedsperioden været en dialog med Miljøstyrelsen i forhold til en afklaring af om landsbyudvidelsen forringer landskabets karakter i væsentlig grad.

Aalborg Kommune har på den baggrund udarbejdet en redegørelse med fokus på den historiske fortælling, beliggenhed i bevaringsværdigt landskab og en konkret landskabsanalyse.

Kommunens konklusion i forhold til den landskabelige vurdering er, at plangrundlaget ikke giver mulighed for at etablere byggeri, der forringer landskabet i væsentlig grad.

Kommunen går ikke på kompromis med karakteren af landskabet og de målsætninger der er for at bevare identiteten af det. Ligeledes vurderes, at et byggeri i planområdet ikke vil få konsekvenser for landskabsoplevelsen – hverken fra eller til området. Konkret udmøntes det i, at der bygges i tilknytning til det eksisterende byområde St. Restrup, så der sikres sammenhæng. Der bygges langs vejen, så den oprindelige struktur føres videre, hvilket også afspejles i den nye fortolkning af boligerne på fælleden, hvor der også bygges langs den nye vej. Endelig er byggemulighederne i området forsøgt disponeret, så bebyggelsen dels holdes nede i terræn og dels i forbindelse med de markante læhegn i området. Disponeringen af arealet betyder, at der ikke gås på kompromis med udsigtsmuligheder fra eller til planområdet.

Med det udgangspunkt har fokus i planlægningen været den kulturhistoriske fortælling, hvor det er fortolkningen af de gamle husmandsudstykninger og intentionerne her, der har dannet grundlag for disponeringen af området.

Aalborg Kommune har redegjort for at landsbyudvidelsen ikke forringer landskabets karakter. Begrundelsen har med udgangspunkt i en landskabsanalyse forholdt sig til de identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelserne og sårbarheden i området og vurderet den i forhold til naturgrundlaget, kulturgrundlaget og den oplevelsesmæssige betydning. Begrundelsen er suppleret med visualiseringer af bygningernes påvirkning af landskabet. På den baggrund har Miljøstyrelsen vurderet, at landsbyudvidelsen ikke forringer landskabets karakter i væsentlig grad.

Visualisering 1Visualisering 2

Visualiseringer af den bebyggelse lokalplan 6-6-105 giver mulighed for

Redaktionelle ændringer
Både i retningslinjen og i kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan 6-6-105 Boliger, St. Restrup Fælled, Restrup Kærvej, Landområde Sydvest for projektet "St. Restrup Fælled", der er en udvidelse af landsbyen St. Restrup.

Kommuneplantillæg 6.028 skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker til udviklingen i St. Restrup.

Området som dækker den nye kommuneplanramme 6.6.L7 anvendes i dag hovedsageligt til landbrugsformål. En mindre del på østsiden af Restrup Kærvej anvendes til boligformål og er omfattet af den gældende kommuneplanramme for St. Restrup.

Overordnede bindinger

Natura2000-område
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

I kraft af en betydelig afstand på ca. 3,6 km til nærmeste Natura 2000 område, vurderes udlæg af det nye område uden betydning indenfor Natura 2000 området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Arealerne indenfor området er i dag intensivt dyrkede landbrugsjorde af meget ringe værdi som levested for dyr og planter.  Dog rummer de levende hegn i markskel og som omkranser lområdet en ikke uvæsentlig værdi som ledelinje for flagermus - beskyttet efter EU-habitatdirektivets bilag IV. Det fremgår af illustrationer i lokalplan 6-6-105, at disse levende hegn så vidt muligt bevares og suppleres med yderligere læhegn/beplantning, desuden etableres et gadekær, der hvis det etableres med naturpræg vil være en berigelse af områdets kvalitet som fourageringsområde for flagermus.

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 6-6-105, Boliger St. Restrup Fælled, Restrup Kærvej, Landområde Sydvest.

 

19-10-2020