Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 6.017 for boligområdet vest for Frejlev Skole

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området ligger i Frejlevs nord-vestlige kant. I tillægget indgår kommuneplanens rammeområde 6.3.B7 og en mindre del af 6.6.N4.

Kommunen ønsker at lave en minimal udvidelse af det rammelagte boligområde vest for skolen i Frejlev (ca. 4.000 m2 - skraveret areal). Baggrunden for ændringen er, at der gennem området løber en afskærende kloakledning - vist som rød linje.

Afsk -ledning

Med den nye afgrænsning vil selve området til boligbebyggelse være afgrænset af kloakledningen og være placeret nord og vest for denne. Samtidig sikres det, at der kan etableres gode sammenhængende friaarealer til hele boligområdet, og at der er en fysisk sammenhæng til boldbanerne mod øst. Den største del af det areal, hvormed området udvides, vil fremadrettet skulle udnyttes til fælles friareal.

6-017_rammer -efter   6-017_rammer -foer
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Afgrænsningen af rammeområde 6.3.B7 og 6.6.N4 ændres derfor. Rammeområde 6.3.B7 får tilføjet nyt areal, som udgår af rammeområde 6.6.N4. De bebyggelsesregulerende bestemmelser indenfor rammerne fastholdes uændret.

Som følge af det nye udlæg til byformål er "øvrige landområder" i retningslinje 11.2.3 reduceret.

Kommuneplanen i dag

Det nuværende rammeområde til boliger 6.3.B7, afgrænses i dag mod syd af grænsen for OSD-området (område med særlige drikkevandsinteresser).

Størstedelen af Frejlev by er allerede i dag placeret indenfor afgrænsningen af OSD-området. Udvidelsen af det eksisterende rammeområde er også placeret indenfor OSD-området.

Drikkevand _foer
Drikkevandsinteresser og gældende rammer
Drikkevand (1)
Drikkevandsintereser og ændrede rammer

Den gældende ramme 6.3.B7 ligger i område med drikkevandsinteresser (OD - lyseblåt).

Rammeændringen gør, at en mindre del af 6.3.B7 (hvor der primært skal etableres friarealer) ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD - mørkeblåt).

Rammeområdet ligger i udkanten af et OSD-område, hvor grundvandsstrømningen for det primære magasin har retning ud af OSD. Det er ikke sandsynligt, at der vil blive planlagt ny kildeplads for et alment vandværk i netop dette område pga. udkanten af OSD og nær beliggenhed til by. Området ligger ikke inden for eksisterende indvindingsopland for et alment vandværk.

Byudvikling og anvendelsen til friareal i det aktuelle område udgør  ikke en væsentlig risiko for forurening af grundvand, der skal anvendes til vandindvinding.

Byudvikling i OSD

Som det fremgår af kortene, hvor drikkevandsinteresserne er vist, ligger en meget lille del (ca 4.000 m2) af den nye ramme indenfor afgrænsningen af både OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og NFI (nitrat følsomt indvindingsopland).

Arealet er beliggende i kanten af et stort OSD og NFI område, men udenfor afgrænsningen af selve indvindingsoplandet.

Forudsætningen for at kunne inddrage et areal til byudvikling, der ligger i henholdsvis OSD og NFI, er en redegørelse for nødvendigheden af byudvikling på det pågældende areal.

Formålet er at sikre fokus på grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning for byudvikling samt at offentligheden bliver opmærksom på planlægningen.

Frejlev er i Aalborg Kommunes Vision 2025 udpeget som en by med vækstpotentiale. Det er således en af de byer, hvor kommunen vil arbejde for øget bosætning.

Over de seneste 12 år er der sket en markant udbygning med nye parcelhusområder i byen – og der er fortsat efterspørgsel på at bosætte sig. Fra 2002-2015 er der bygget 237 nye boliger svarende til 16 boliger pr. år og i år (2015) er der allerede opført 8 boliger. Den resterende rummelighed i Frejlev by indenfor de rammelagte områder er på 106 boliger.

Frejlev er omfattet af mange bindinger i relation til drikkevandsinteresser, hvilket ses på kortet. Det er særligt drikkevandsinteresser i forhold til områderne ved Drastrup. Langt hovedparten af byen ligger i OSD og NFI område ligesom omkring 2/3 af byen ligger i indvindingsoplandet. Desuden er der en række dyrkningsdeklarationer, med det formål at sikre grundvandsbeskyttelse. Fælles for disse udpegninger er, at de ”låser” Frejlev særligt mod syd og øst. Mod nord afgrænses byen af Ny Nibevej, hvorfra der er en del trafikstøj. Trafikstøjen betyder, at der i den seneste planlægning er fastsat et bufferareal på 140 meter mellem vejen og boliger/opholdsarealer, for at sikre at disse ikke bliver støjbelastet.

Med det udgangspunkt er den fremtidige udviklingsretning for Frejlev mod vest. Her ligger den nyeste udstykning også (eksisterende rammeområde 6.3.B7), hvor der i forbindelse med udstykningen blev etableret en ny fordelingsvej – Griegsvej – til at forsyne den vestlige del af Frejlev.

Restrummeligheden i de eksisterende boligområder er meget begrænset, og det er derfor nødvendigt med nyudlæg. Det mindre udlæg, som tillæg nr. 6.017 omfatter, skal primært sikre boligområdets sammenhæng med de ny etablerede boldbaner mod øst samt skole- og fritidsområdet her. Desuden skal hovedparten af området anvendes til fælles friareal for bebyggelsen, og vil således ikke blive bebygget. Den lille del af arealet, der kan bebygges, ligger afgrænset af den afskærende kloakledning, der er etableret i området. Det eksisterende fysiske anlæg vil således udgøre grænsen for, hvor der kan bebygges.

Den udvidelse af rammeområde 6.3.B7, som tillæg 6.017 sikrer, ligger i den nordvestlige udkant af det store OSD/NFI område, der dækker hovedparten af Frejlev. Grundvandsstrømningen for det primære magasin har retning ud af OSD-området.

Det er ikke sandsynligt, at der vil blive planlagt ny kildeplads for et alment vandværk i dette område, da det er i udkanten af OSD-området og har den nære beliggenhed til byen.

Området ligger ikke indenfor eksisterende indvindingsopland for alment vandværk.

Landbrugsområder

Rammeændringen gør også, at der som følge af byudviklingen fjernes areal fra landbrugsområde (11.2.3 Øvrige landområder). Kommunen vurderer ikke, at ændringen har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

Oevr _landområde _for (1) Oevr _landområde (1)
Gældende landbrugsområder og de ændrede rammer
Nye landbrugsområde og ændrede rammer  

Retningslinien for byudviklingsområder

De nye areal tilføjes retningslinje 2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål.

Byudv _foer (1) Byudv _efter (3) Rammeændringen gør, at der som følge af byudviklingen fjernes areal fra landbrugsområde (retningslinje 2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål)
Gældende byudviklingsområder og ændrede rammer
Nye byudviklingsområder og ændrede rammer 
 
14-03-2016