Kommuneplan forsiden

Nyt forslag til tillæg for boligområde ved Marathonvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanens ramme 6.1.B12 (Marathonvej).

Området har tidligere været anvendt som idrætsområde, der nu er flyttet til en anden lokalitet. I 2005 blev områdets anvendelse ændret til boligformål. Dette tillæg udvider anvendelsen til også at omfatte institutioner, ligesom bebyggelsesprocenten hæves fra 25 til 30% og den mindste grundstørrelse hæves fra 650 til 700 m2. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for det nye institutions- og boligområde.

Udvidelsen er nærmere beskrevet i lokalplan 6-1-102, boliger, institution og erhverv, Marathonvej, Svenstrup, som offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget.

   

Miljøkonsekvensvurdering

Planen er omfattet af lovens § 3, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b. Da planen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 3, stk. 2. Aalborg Kommune har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2.

Kommunen har herefter vurderet, at der ikke er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet. Da planen samtidig kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, vurderer kommunen, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lovens bestemmelser. Området er også i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.

23-06-2008