Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 6.027 for solfangeranlæg ved Sønderholm

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri af solfangeranlæg nordvest for Sønderholm by på den modsatte side af Ny Nibevej. Det betyder, at der er udlagt en ny ramme "6.6.T2 Solfangeranlæg til Sønderholm Varmeværk" til "Tekniske anlæg".

6-027_rammer _foer (2)  6-027_rammer _efter (2)

Gældende kommuneplanrammer

Nye kommuneplanrammer

Retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder
Rammeændringen betyder, at der fjernes et tilsvarende areal fra landbrugsområde (11.2.3 Øvrige landområder). Kommunen vurderer ikke, at ændringen har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

Bilag IV arter
Rammeområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. Dog er området tidligere dyrket landbrugsjord omgivet af andre dyrkede arealer. Det rummer ikke uforstyrret græsland, vandløb, vandhuller eller gamle træer, som kunne være potentielle levesteder for hhv. markfirben, odder, padder og flagermus. Det vurderes derfor, at kommuneplantillægget ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområde for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.

Planforslagets baggrund

Kommunen ønsker at muliggøre, at der kan etableres et solfangeranlæg ved Sønderholm Varmeværk. Solfangeranlægget placeres på et ca. 1,6 ha stort areal nordvest for varmeværket. Herforuden skal der etableres en lille tilbygning ved varmeværket på ca. 30 m2 samt en nødkøler, som monteres på jorden (10 x 2 x 1,5 meter) og en glykoltank (10 m3).

Kommuneplanen i dag
6-027_klima 

En mindre del af kommuneplanrammen 6.6.T2 Solfangeranlæg til Sønderholm Varmeværk ligger i områder med høj risiko for oversvømmelse.

Jf. retningslinie 2.1.6 skal lokalplaner i områder med høj risiko (5 % eller mere i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort) redegøre for klimatilpasningstiltag.

I dette tilfælde er der ikke tale om byudvikling men opsætning af solfangere. Derfor vurderes der ikke at være nogen klimamæssige problemer.

Høj risiko for oversvømmelse (røde områder)
 
Den lokale debat

Da det berørte areal ikke er omfattet af kommuneplanens rammer i dag og beliggende i landzone, er der gennemført en fordebat, inden der er udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg for området. Fordebatten forløb fra den 13. september 2017 til den 11. oktober 2017.

Der er ikke indkommet bemærkninger til fordebatten.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 6-6-104.

Projektet med opstilling af solfangeranlæg er desuden omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", bilag 2, pkt. 3a vedr. ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand”. Derfor er der udarbejdet en VVM-screening, som viser, at det planlagte solfangeranlæg ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke VVM-pligtigt.

18-06-2018