Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 6.025 for boliger på Carl Nielsens Vej i Frejlev

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området ligger i Frejlevs vestlige afgrænsning mellem Frejlev Skole og Griegsvej. I kommuneplantillægget indgår rammeområde 6.3.B7 og en mindre del af af rammeområde 6.6.N4.

Afgrænsningen af det eksisterende rammeområde 6.3.B7 udvides mod syd til Nibevej, så den kommer til at omfatte hele det areal, der kan anvendes til boligbebyggelse. Kommuneplanrammen opdeles i to områder. Område 1 udgør langt den største del af arealet, og kan anvendes til parcelhusbebyggelse. Her fastholdes de eksisterende bebyggelsesregulerende bestemmelser. Område 2 udgør det sydligste areal op mod Nibevej, hvor der kan etableres etagebebyggelse. Her fastsættes nye bebyggelsesregulerende bestemmelser i forhold til at der er tale om etagebebyggelse i op til 2 etager.

De arealer, der inddrages i rammeområde 6.3.B7 udgår af rammeområde 6.6.N4.

Fx rammeændringer illustreret ved:

Kommuneplanrammer _foer (2)  Kommuneplanrammer _efter (2)
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

De nye boligområder tilføjes i retningslinje 2.1.1 "Egentlig byudvikling og byformål".

Byudv _omr _foer (1)  Byudv _omr _efter (2)
 Gældende byudviklingsområder
 Nye byudviklingsområder

Udvidelsen af rammerne til boligområde betyder også, at der skal fjernes areal fra landbrugsområde (retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder). Kommunen vurderer, at ændringen ikke har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

Ovr -landomr _foer  Ovr -landomr _efter
Gældende øvrige lanområder
Ændrede øvrige landområder
Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget omfatter den sidste etape af udbygningen i området mellem Frejlev Skole og Griegsvej. Den overordnede planlægning har peget på disse arealer som udviklingsretningen for byudvikling i Frejlev, og den blev igangsat med etableringen af adgangsvejen Griegsvej fra Nibevej i 2013.

Med den nye afgrænsning af området til boligbebyggelse, vil området i direkte tilknytning til skole, fritidsaktiviteter og boldbaner være færdig planlagt. Som en del af dette sikres det, at der kan etableres gode sammenhængende friarealer for hele boligområdet, at der er gennemgående grønne kiler til at sikre visuel sammenhæng mellem by og fjord samt at der er let adgang fra boligområderne til de nærliggende skole- og fritidsområder.

Kommuneplanen i dag

Byudvikling i OSD

Drikkevand (6)
Drikkevand _signatur

Størstedelen af Frejlev by er placeret indenfor afgrænsningen af OSD - område med særlige drikkevandsinteresser. En del af byen ligger placeret i selve indvindingsoplandet, der er rettet mod drikkevandsintereserne i Drastrup - øst for Frejlev.

Udvidelsen af rammeområde 6.3.B7 ligger også placeret indenfor OSD-området. Det er beliggende i udkanten af OSD-området, hvor grundvandsstømningen for det primære magasin har retning ud af OSD. Området ligger ikke indenfor eksisterende invindingsopland for et alment vandværk.

Byudvikling i området vurderes ikke at udgøre en forureningsrisiko for eksisterende drikkevandsindvindinger i området, og det vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at omdannelse af området til by vil udgøre en forhindring i forhold til fremtidige indvindingsmuligheder.

Skovbyggelinje

 Skovbyggelinjer (1) Den sydlige og vestlige del af rammeområdet er omfattet af skovbyggelinje fra to skovområder på sydsiden af Nibevej. Dette skal der tages stilling til i forbindelse med et konkret projekt på ejendommen.

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsvaerig _Bygning (2) Bygninger på ejendommen Nibevej 342-344 har middel bevaringsværdi 4. Dette skal der tages stilling til i forbindelse med realisering af et konkret projekt for ejendommen.
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 6-3-107.

26-02-2018