Kommuneplan forsiden

Redegørelse for 6.019 for nyt boligområde ved Midgården i Svenstrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området for kommuneplantillægget ligger af den sydlige del af Svenstrup i udkanten af byen. Tillægget omfatter en ændring af kommuneplanrammen "6.1.B7 Runesvinget / Langdyssen" og 6.1.O5 "Højvangs­kolen m.m.".

 6-019_rammer _foer  6-019_rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer med de nye afgræsninger vist med gult
Nye kommuneplanrammer

Der lægges op til at lave boliger mellem de eksisterende boligområder. Så kommuneplanrammen 6.1.B7 udvides og 6.1.O5 indskrænkes. I kommuneplanrammen 6.1.B7 er indføjet bestemmelser, der sikrer kilen gennem området.

Retningslinjen for byudviklingsområder
Det nye byudviklingsområde tilføjes retningslinje "2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål", ligesom udnyttede byudviklingsområder er fjernet.

 Boligomr _foer (2)  Boligomr _efter (3)
Byudviklingsområder og gældende rammer
Nye byudviklingsområder og ændrede rammer 

Kiler

Kiler (1)

Rammeændringen gør, at der gennem det nye boligområde løber en grøn kile, der adskiller de 2 bysamfund Svenstrup og Godthåb.

Der er i rammen 6.1.B7 derfor indføjet bestemmelser, der sikre fastholdelse af kile. F.eks. ved disponering af det nye boligområders fælles grønne områder ved kilen.

Jf. retningslinje 11.1.2 skal friluftslivet understøttes og forbedres, ligesom der samtidigt skal sikres sammenhæng for dyre og planteliv.

Gældende kiler
 
Kommuneplanen i dag

Drikkevandsinteresser
Den gældende kommuneplanramme 6.1.O5 ligger allerede i dag i område med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og i nitratfølsom indvindingsområde (NFI).

OSD_NFI (1)
Særlige drikkevandsinteresser (mørkeblå),
drikkevandsinteresser (lyseblå),
nitratfølsomme indvindingsoplande (orange skraveret),
gældende kommuneplanramme (gul) og
ny kommuneplanramme (grøn)

Nyt boligområde ved Midgården
Der udarbejdes kommuneplantillæg, da udlægget af det nye boligområde ved Midgården kræver ændring af arealanvendelsen fra offentlige formål og til boligformål.

Kommuneplantillægget muliggør lokalplanlægning for byudvikling af tidligere landbrugsjord til 18 parceller med boligbebyggelse. Befæstelsesgraden i det nye boligområde beregnes på baggrund af nyeste illustrationsplan til at blive 35 %.

Det nye boligområde ligger i et område udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indsatsområde (NFI).

OSD-ODOSD-OD-signatur

Med vedtagelsen af de statslige vandplaner (2009-2015) er der kommet bindende retningslinjer for kommunens fysiske planlægning og administration. Retningslinje 40 og 41 heri skal danne grundlag for kommunernes anvendelse af og planlægning for OSD ‐ områder og indvindingsoplande. Naturstyrelsen har i oktober 2012 udsendt notatet "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsoplande". Heraf fremgår det, at kommunerne fremover kan planlægge for byudvikling og ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme indvindingsområder, forudsat at alternative beliggenheder uden for OSD og indvindingsoplande er afvejet og ikke fundet mulige, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede jf. Planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 4.

Der er ikke udarbejdet en samlet grundvandsredegørelse for Aalborg Kommune. Denne redegørelse omhandler derfor udelukkende vægtning af bymønstret i Svenstrup By i forhold til OSD og indvindingsoplande omkring, det særlige behov for udlæg i OSD og indvindingsopland, restrummelighed ift. lokale behov, mulighed for alternative placeringer af byudvikling, samt uudnyttede arealudlæg i OSD og indvindingsoplande i umiddelbar nærhed. Dertil berøres grundvandsressourcens størrelse, naturlige beskyttelse og kvalitet mht. naturligt forekommende og evt. forurenende stoffer beskrives, ligesom forsyningssituationen i området skal beskrives og vurderes. Redegørelsen skal også indeholde en vurdering af områdets forhold til kommunens handle‐ eller indsatsplaner for området, samt befæstelsesgrad og forhold til grundvandsdannelse skal vurderes.

Idet arealanvendelse til boliger findes på Naturstyrelsens Liste 1 ‐ Tilladelsesliste (bilag 1 til Notat om Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsoplande) kræves der ingen supplerende redegørelse over tekniske tiltag til sikring af grundvandsbeskyttelse for tilladelse til placering i et OSD område. Idet området dog også er udpeget som nitratfølsomt indsatsområde, kræves der dog udarbejdelse til tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse på den baggrund. Disse fremgår under punktet "Tekniske tiltag" til grundvandsbeskyttelse.

Planlægningsmæssig begrundelse
Svenstrup er i kommunens hovedstruktur "Vision 2025" udpeget som oplandsby med særlig vækstpotentiale. Potentialerne ligger i særlig grad indenfor øget bosætning med de nødvendige funktioner, der følger med i form af øget offentlig og privat service, flere butikker, lokale erhverv mv. Svenstrup har som den eneste oplandsby også særlige potentialer for at tilbyde arealer til erhverv af regional, national og global betydning. Nye byvækstområder skal tilpasses byernes individuelle identitet, struktur og potentialer. Byfortætning prioriteres frem for byspredning.

Jf. kommunens arealregnskab forventes der at være behov for yderligere 90 boliger i Svenstrup inden for de kommende 12 år. Der lægges i kommuneplanen op til, at ledige arealer samt evt. nye boligområder beliggende mellem Svenstrup og Godthåb anvendes eller anlægges med fortættede boformer.

Det nye boligområde ved Midgården ligger området mellem allerede udbyggede parcelhusområder på to sider, og med Højvangskolen mod nord. Runesvinget udgør den eksisterende naturlige afgrænsning af byen mod syd.

Ud af de eksisterende byudviklingsområder i og omkring Svenstrup, er det primært området omkring Runesvinget og Langdyssen, hvor der er ledig kapacitet. Omkring Godthåb er der ledig kapacitet i den vestlige byen, ved Hammeværket og Fenris Alle samt i den nordlige del af Godthåb ved Skipper Clements Vej.

Det meste af Svenstrup By ‐ og såvel alle udlagt områder som perspektivområder til byudvikling til boligformål ‐ der er udlagt inden for OSD‐område.

Rummelighed (1)

Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at placere byudviklingsområder i Svenstrup uden for OSD‐område.

Udstrækningen af området klassificeret som nitratfølsomt indvindingsopland har samme udstrækning.

Grundvandsforhold

VandvaerkerVandvaerker -signatur

 

Nærmeste boring hører under Godthåb Vandværk med en afstand på 520 m til boring 34.887. Der er en afstand på 220 m fra det nye boligområde og til kildepladszonen. Se kortet ovenfor for placering i forhold til det nye boligområde. Vandværket har en vandindvindingstilladelse til 59.500 m3/år. Boringen er filtersat i en dybde af 79-100 mut. i kalk. Vandkvaliteten i boringen er af vandtype C.

Boring 34.365 hører til Svenstrup Vandværk, Æblehaven. Der er ca. 670 m til selve boringen. Boringen leverer ca. 20 % af vandværkets samlede indvindingstilladelse, der er på 175.000 m3/år. Boringen er filtersat i smeltevandsgrus 67-73 mut. Vandkvaliteten er af vandtype C.

Vandværket AFV Flødals nærmeste boring ligger med en afstand af 1125 m til det nye boligområde. Vandværket har en indvindingstilladelse til 209.500 m3/år fordelt på 3 indvindingsboringer (34.1747, 34.1748 og 34.1766) placeret på én kildeplads syd for det nye boligområde. Vandkvaliteten er af type B.

Det nye boligområde er ikke placeret inden for kildepladszoner og indvindingsoplande til de tre vandværker.

Strømningsretningen i området er – baseret på potentialekort ved Statens Grundvandskortlægning –nordøstligt. Grundvandet strømmer fra boligområdet og ind under den eksisterende by, hvor der ikke sker vandindvinding.

Grundvandsmagasinerne i området udgøres af den ferske del af kalken. Magasinet er nedadtil afgrænset af saltgrundvand. Den ferske del af kalkmagasinet varierer i tykkelse mellem 50 og til mere end 150 m. Kalkmagasinet i området har generelt ingen beskyttelse af betydning i form af lerdække, hvilket medfører en stor sårbarhed over for nitrat.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse gældende for området er under udarbejdelse.

Risikovurdering
Staten har udpeget området med stor sårbarhed over for nitrat. Det nye boligområde er placeret mellem to eksisterende boligområder, og indgår i en by fortætning.   De to nærliggende kildepladser - Godthåb og Svenstrup er i den gældende Vandforsyningsplan vurderet bæredygtige, men der gennemføres på baggrund af beliggenheden ikke langsigtet grundvandsbeskyttelse. Det nye boligområde er uden betydning for det grundvandsdannende opland til AFV Flødal.

Den påtænkte anvendelsesændring vurderes ikke at medføre en væsentlig risiko for forurening af de eksisterende vandværker i området. Strømningsretningen er nordøstlig og vand fra boligområdet vil strømme ind under den eksisterende by.

Det vurderes derfor ikke, at der er behov for tekniske tiltag, ud over de betragtninger, som fremgår af Naturstyrelsens Notat "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsoplande" med tilhørende bilag 1.

Angående valg af BAT ved anlæg af regnvands - og spildevandsledninger ændres formuleringen dog fra at ledninger "skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi", og til at ledninger "skal til enhver tid anlægges med den bedst tilgængelige teknologi".

Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse
Boligområdet forventes at blive udstykket og bebygget med 18 boliger. Alle øvrige arealer - herunder de grønne områder, veje, stier mv. – ejes og vedligeholdes af en grundejerforening. Der er tale om en traditionel parcelhusudstykning med private haver og befæstede arealer, og dermed et vist potentielt privatforbrug af pesticider på befæstede og ikke befæstede udearealer.

Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning til eksisterende bassin nord for Midgården. Regnvands- og spildevandsledninger forventes anlagt med til enhver tid den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Endvidere er det tanken, at de store grønne fællesarealer i langt overvejende grad anlægges med et lavt plejeniveau – naturkarakter – som gør brug af gødning og pesticider overflødig.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og  programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

26-09-2016