Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 6.011 ændret anvendelser og byggemuligheder i erhvervsområdet Flødalen

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Anvendelsesbestemmelserne foreslås ændret således, at der, udover hvad der er mulighed for i dag, bliver mulighed for etablering af klinikker og dyreklinikker. Ligeledes foreslås bebyggelsens højde hævet fra 10 m. til 11 m., og bebyggelsesprocenten og det bebyggede areal hævet fra 50% til 60%.

Planforslagets baggrund

Ændringen er nærmere beskrevet i Forslag til lokalplan 6-1-103 ”Erhvervsområde, Flødalen”, som offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Tillægget er udarbejdet for at skabe overensstemmelse mellem lokalplanforslaget og kommuneplanrammen

Miljøvurdering

”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport).

Planen omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10b: Anlægsarbejder i byzone.

Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Kommunen har herefter vurderet, at planen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen alene indeholder mindre ændringer i eksisterende plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 2 og § 4, stk. 2.

15-06-2009