Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 6.021 for udvidelse af landsbyen Tostrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget omhandler landsbyen Tostrup. Landsbyen udvides med en mindre byggemulighed i den østlige udkant af byen. Arealet, hvormed landsbyen udvides, drives i dag landbrugsmæssigt.

Tostrup ligger smukt i bunden af en dalslugt, hvor igennem Hasseris Å skærer sig i nord-sydlig retning. Området er præget af åens smukke, bugtede forløb gennem lanskabet. Vejene gennem byen har også et slynget forløb, som understreger de landskabelige forudsætninger. Sydøst for byen stiger terrænet kraftigt. Mod nord går landskabet over i et noget fladere og lavere liggende område.

Byens bebyggelse består med enkelte undtagelser af ældre længegårde og landsbyhuse, typisk med hvidkalket murværk, med tage på beboelsesbygninger i røde teglsten og tage på lader/staldbygninger beklædt med pandeplader.

Byens beliggenhed gør, at der er mange beskyttelseshensyn i forhold til naturen og landskabet.

Beskyttelse omkring TostrupSignatur _beskyttelse

Den foreslåede udvidelse er ikke omfattet af disse beskyttelseshensyn.

Kommuneplantillægget omfatter en ændring af kommuneplanrammen "6.6.L5 Tostrup" og "6.6.N5 Hasseris Ådal".

 Rammer før  Rammer efter
Gældende kommuneplanrammer med den nye udvidelse af afgrænsningen
vist med gult
  Nye kommuneplanrammer

Der lægges op til at lave en mindre udvidelse af landsbyen, der muliggør 1-2 nye boliger tilpasset landsbyens karakter og landskab. Kommuneplanrammen 6.6.L1 udvides og 6.6.N5 indskrænkes.

Retningslinjen for byudviklingsområder
Det nye område tilføjes retningslinje "2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål".

 Byudvikling før  Byudvikling efter
Gældende ramme
Nyt byudviklingsområde og ændrede rammer

Kiler

Kiler før 
Gældende kiler

Hele landsbyen ligger i Drastrupkilen.
Drastrupkilen omrkring Tostrup


Rammeændringen gør, at en mindre del udgår af kilen.

Jf. retningslinje 11.1.2 skal friluftslivet understøttes og forbedres, ligesom der samtidigt skal sikres sammenhæng for dyre og planteliv.

 
Kile efter
Ændret kile

Økologisk forbindelse

Økologisk forbindelse 

En lille del af området, hvormed landsbyen udvides, ligger i en økologisk forbindelse. Dette areal drives dog landbrugsmæssigt i dag.

Derfor vurderes, at området kan udtages af den økologiske forbindelse.

Økologisk forbindelse før Økologisk forbindelse  efter
Gældende økologisk forbindelse
 Ændret økologisk forbindelse

Øvrig landområde

Landsbyudvidelsen ligger i et område udlagt som "Øvrig landområde". I øvrige landområder skal hensynet til jordbrug, natur og landskabsinteresser (jf. retningslinje 11.2.3) varetages i balance mellem interesserne i det åbne land og byudviklingsinteresserne.

Området, som landsbyen udvides med, udgår af "Øvrig landområde".

 Øvrigt landområde før  Øvrigt landområde efter
Gældende "Øvrig landområde" Ændret "Øvrig landområde" 
Planforslagets baggrund

Kommunen har modtaget en ansøgning fra en beboer i Tostrup, der gerne vil afhænde sin gård. Ansøgeren ønsker dog fortsat at blive boende i Tostrup, hvilket ikke er muligt med byens nuværende udbud af boliger, og landsbyens manglende rummelighed til at bygge nye boliger.

Landsbyen ligger smukt i bunden af en dalslugt, hvor igennem Hasseris Å løber i nord-sydlig retning. Hele området er præget af det snoede åløb med det bugtede forløb gennem landskabet. Byens struktur og samspillet mellem bebyggelser, landskab og åløb udgør et bevaringsværdigt hele. Langs åløbet ligger flere større gårde, mens den østlige del af byen består af mindre huse og landsteder.

Kommuneplanen i dag

Byudvikling i OSD

Tostrup (orange på nedenstående kort) ligger allerede i dag i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Hvilket fortsat også er tilfældet med den nye ramme.

 Drikkevand2

Det aktuelle projektområde ligger i landzone og anvendes p.t. til jordbrugsformål.

Landsbyen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser, nærmere bestemt rammeområde 6.6.L5 Tostrup. De omkringliggende arealer er rammelagt som 6.6.N5 Hasseris Ådal, der er udlagt til landbrug, natur- og grundvandsbeskyttelse.

Området indgår i kommuneplanens overordnede Grøn-blå struktur.

Drikkevandsinteresser (lyseblå), områder med særlige drikkevandsinteresser (mørkeblå) og de omkringliggende byer (rød)

Der er lavet en samlet grundvandsredegørelse for kommunen. Den foreslåede udvidelse er ikke vurderet heri, da ønsket om udvidelsen ikke var kendt på tidspunktet for redegørelsens udarbejdelse.

Etablering af den påtænkte udvidelse af landsbyen vurderes ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af den nuværende eller fremtidige udnyttelse af grundvandsressourcen, og der vurderes ikke at være behov for yderligere tiltag i forhold til beskyttelse af grundvandet:

  • Området ligger uden for indvindingsopland til almene vandværker.
  • Det er umiddelbart ikke et potentielt område til etablering af vandværksboringer.

 

Særlige værdifulde landskaber

Vaerdifulde _landskaber

Jf. retningslinje 11.3.3 skal de særligt værdifulde landskaber friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn nødvendiggør anvendelse, skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.

Der muliggøres byggeri af 1-2 boliger tilpasset landsbyens karakter. Dette vurderes at kunne ske uden væsentlig påvirkning af landskabet - i lighed med landsbyens øvrige bebyggelser.

Særlige værdifulde landskaber (lodret skravering)
 
08-05-2017