Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 6.016 for udvidelse af erhvervsområdet ved AKAFA i Svenstrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommunen har modtaget en henvendelse fra Arla Foods AKAFA, der ønsker at udvide deres produktion. Virksomhedens udvidelsesønsker har baggrund i, at EU's mælkekvotesystem af 1981 ophører pr. 31. marts 2015. Herefter vil mælkeproducenterne kunne producere uden begrænsninger, hvorfor Arla Foods forventer en tilvækst og derfor ønsker at udvide virksomhedens kapacitet.

I den forbindelse ønsker virksomheden at udvide erhvervsområdets afgrænsning, nedbryde dele af eksisterende bygninger og bygge nye bygninger samt ændre på trafikstrukturen på virksomhedens område.

Fjernes (1)  Nyt (1)
Nedbrydningsmodel set fra sydvest - hvor røde bygninger viser eksisterende bygninger, der  ønskes fjernet.
Nybygningsmodel set fra sydvest – hvor blå bygninger viser nye bygninger, der ønskes opført.

Denne udvidelse og ændret anvendelse af området kræver et ændret plangrundlag.

Ændringer af plangrundlag
Erhvervsområdet er placeret midt i Svenstrup omkredset af Godthåbsvej, Lobovej og Svenstrup Skolevej. Erhvervsområdet ligger mellem et stort boligområde, Svenstrup Skole, byens centerområde og det rekreative område ved Guldbækken.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i området 6.1.I1 . og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

 6-016_rammer _foer  6-016_rammer _efter (1)
 Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer 

Kommuneplanrammern 6.1.I1 udvides - primært for at sikre afstand til boliger, men også for at sikre areal til virksomhedens interne trafik. Arealerne hvormed erhvrvsområdet udvides tages fra kommuneplanrammerne 6.1.B5, 6.1.C2 og 6.1.O1.

Økologisk forbindelse En lille del af erhvervsområdet og det omkringliggende boligområde ligger indenfor en økologisk forbindelse (jf. retningslinje 11.3.8)

Afgræsningen af den økologiske forbindelse gennem Svenstrup er rettet op efter de faktiske forhold, således at eksiterende bolig- og erhvervsområder ikke indgår, men forbindelsen følger det rammelagte rekreativeområde 6.1.R2 Ved Guldbækken.

Oekologisk _forbindelse _foer  KORT INDSÆTTES
Gældende afgrænsing af den økologiske forbindelse
Ny afgrænsning af den økolofgiske forbindelse

xxxxxx

Kommuneplanen i dag

Det nye erhvervsområde og de øvrige kommuneplanrammer, der indgår i dette tillæg,  ligger alle i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsopland.

Vandinteresser _foer  Vandinteresser _efter (1)
De gældende rammer vist sammen med område med særlige drikkevandsinteresser (mørkeblå) og område med drikkevandsinteresse (lyseblå)
De nye rammer vist sammen med område med særlige drikkevandsinteresser (mørkeblå) og område med drikkevandsinteresse (lyseblå)

 

Byudvikling i OSD

Godthåb og Størtedelen af Svenstrup By ligger i område med særlige drikkevandinteresser.

Svenstrup er kommunens næststørste bysamfund med 7.056 indbyggere pr. 1. januar 2015. Byen er i kommuneplanens hovedstruktur udpeget som oplandsby med særlig byvækstpotentiale. Svenstrup har som den eneste oplandsby særlige potentialer for at tilbyde arealer til erhverv af regional, national og global betydning. Byen ligger tær på storbyen og har en god infrastruktur og et varieret serviceudbud, og der forventes

Vandinteresser

Området ligger i udkanten af et OSD-område, hvor grundvandsstrømningen ....

Området ligger ikke inden for eksisterende indvindingsopland for et alment vandværk. Byudvikling/arealanvendelse i det aktuelle område udgør ikke udgøre en større risiko for forurening af grundvand, der skal anvendes til vandindvinding – sammenlignet med arealanvendelse i dag.

Rammeoråderne er i dag fuldt udbygget. Udvidelsen af erhvervsområdet afgrænsning skyldes primært, at der ønsker større aftand til boligerne ved Lobovej, og at virksomheden har behov for en bedre intern trafikbetjening. Erhvervsudnyttelsen af de tidligere dele af boligområdet og det offentlige område, vurderes derfor ikke at være til større risiko for grundvandet end erhvervsområdet er i dag.

Nabo rekreativt område langs Guldbækken
Erhvervsområdet ligger op til et større rekreative område med beskyttet natur jf. naturbeskyttelsesloven og væsentlige rekreative interesser, og hvor det beskyttede vandløb Guldbækken snor sig igennem. De rekreative område ingår i det udpegede værdifuld kulturmiljø omkring Godthåb Hammerværk (jf. retningslinje 5.2.1)

Udvidelsen af erhvervsområdet berører ikke dette område.

 

Den lokale debat

På baggrund af ønsket om at udvide erhvervsområdet blev der i perioden 25. marts – 22. april 2015 afholdt fordebat.

Kommunen modtog 6 henvendelser. Henvendelserne omhandlede bl.a. bemærkninger om afgrænsningen, trafikforhold, og frygt for nabogener.

Opsamling på forbatten kan se på kommunens hjemmeside.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.