Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 6.014 for området ved Danagården

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget ændrer bebyggelseprocenten i rammeområde 6.2.B10 fra 25 til 30 % for åben-lav bebyggelser og fra 35 til 40 % for øvrig bebyggelser.

Der er flere faktorer, der spiller ind, når man skal vurdere om nye bygninger eller tilbygninger kan indpasses i et område. F.eks. bygningens udformning, bygningens placering på grunden (afstand til skel), bygningens omfang (bebyggelsesprocent) og bygningens højde. Kommunen har vurderet, at en bebyggelsesprocent på 30 for åben-lav bebyggelser og 40 for øvrige bebyggelser sikrer områdets arkitektoniske kvaliteter, det omkringliggende bevaringsværdige miljø og det grønne præg, og samtidig at der sikres mulighed for en fortsat udvikling. Der ændres ikke på kommuneplanrammens maksimale etageantal og bygningshøjde, der fortsat vil være max 2 etager og 8,5 m.

En mindre del af rammeområdet 6.2.B9 og 6.2.R1 overgår til rammen 6.2.B10, så det opfattes som et samlet nyt boligområde. Ligesom der sker mindre tilpasning til de matrikulære forhold mellem 6.2.B9 og 6.1.O5.

6-014_rammer _foer
Afgrænsning af eksisterende kommuneplanrammer
6-014_rammer _efter
Afgrænsing af nye kommuneplanrammer

Bebyggelsesprocent:

 • Ved bebyggelsesprocent forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal.
 • Bebyggelsesprocenten bestemmer altså, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på.
Etageareal:
 • Etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager herunder kældre og udnyttelige tagetager samt altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange og lignende.
 • Til etageareal medregnes ikke:
  • Den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen.
  • Åbne altaner.
  • Små bygninger med en grundflade på indtil 10m².
  • Affaldsrum i terrænniveau.
  • Sikringsrum til sikringsrumspligtige bygninger med forskriftsmæssig størrelse samt offentlige beskyttelsesrum, der er
   myndighedsgodkendte.
  • Hemse med et areal på indtil 4,5 m².
  • Udvendige trappers og altanganges projektion på terræn.
  • Udvendige brandtrapper (flugtvejstrapper).
Beregning:
 • Etageareal (huset) x 100 / grundens størrelse = bebyggelsesprocenten
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 6-2-103 Boliger nord for Danagården, Godthåb.

27-10-2014