Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 6.013 for boliger ved Griegsvej i Frejlev

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området ligger i Frejlevs nord-vestlige kant. Området indgår i kommuneplanens rammeområde 6.3.B7 og i en mindre del af 6.6.N4. Der var i 2011 offentliggjort et lokalplanforslag for området, som var i overensstemmelse med kommuneplanen.

På baggrund af indsigelser fra borgere i Frejlev, som ikke fandt det hensigtsmæssigt at vejbetjene området ad Frejlev Skolevej, har kommunen vurderet, at det trafiksikkerhedsmæssigt vil være en bedre løsning at vejbetjene området fra Nibevej via en ny vej. Denne løsning sikrer også, at der på sigt er mulighed for en fortsat udvikling af Frejlev by vest for skolen - herunder også mulighed for en evt. udbygning af skole, boldbaner m.m.

Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Afgrænsningen af rammeområde 6.3.B7 og 6.6.N4 ændres derfor. Rammeområde 6.3.B7 får tilføjet arealet til en ny vej. Arealet udgår af rammeområde 6.6.N4. Derudover rettes teksten vedrørende vejadgang i kommuneplanrammen 6.3.B7. "Området skal vejbetjenes fra Frejlev Skolevej" ændres til "området skal vejbetjenes fra Nibevej".

På baggrund af de ændrede beregningsregler for bebyggelsesprocenter har kommunen besluttet at hæve bebyggelsesprocenten i rammeområde 6.3.B7 i overensstemmelse med BR10. Der medtages nu en række bygningsdele til etagearealet, som ikke tidligere var medtaget i beregningen. F.eks. skal en ny udestue, en lukket altan eller en overdækket gård regnes med i bebyggelsesprocenten - tilbygninger man ellers tidligere måtte bygge, selvom grunden var bebygget op til den tilladte grænse. Regneeksempel for et hus med udestue:

Før oktober 2007
Bygningsreglement 2010
Grundareal: 800 m2
Parcelhus: 200 m2
Udestue: 30 m2
Grundareal: 800 m2
Parcelhus: 200 m2
Udestue: 30 m2
Bebyggelsesprocent: 25
Bebyggelsesprocent: 28,7

Det betyder i praksis, at en forøgelse af bebyggelsesprocenten med 5 % ikke givet vis betyder 5% mere byggeri på en grund end tidligere.

Der er sideløbende igangsat en fornyet lokalplanlægning for området.

Kommuneplanen i dag
   
Den gældende ramme 6.3.B7 lå i område med drikkevandsinteresser (OD). Rammeændringen gør, at vejadgangen nu kan etableres gennem områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Rammeædringen gør også, at arealet til vejadgangen fjernes som landbrugsområde (11.2.3 Øvrige landområder). Kommunen vurderer ikke, at ændringen har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

Området er i kommuneplanen udpeget som byudviklingsområde og grønt indsatsområde.

Det betyder jf. retningslinie 6.1.1, at der skal der lægges særlig vægt på at forbedre byens netværk af parker og byrum, at fremme og understrege grønne karaktertræk, at styrke naturindholdet samt at sikre en identitetsskabende bygrænse.

Miljøvurdering

Alle lokalplaner og kommuneplantillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Aalborg Kommune har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • At planen alene indeholder mindre ændringer i eksisterende planer
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 2 og § 4, stk. 2.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 6-3-103 Boliger, Griegsvej, Frejlev.

11-03-2013
Andre planer