Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 6.005, Boligområder i Godthåb

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanens rammeområde 6.2.B2 (Pumpestrædet m.m.), 6.6.N6 (Drastrupkilen) og 6.2.O3 (Godthåb boldbaner).

    
Afgrænsning af kommuneplantillæg nr. 6.005         Gældende kommuneplanrammer

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og aktuelle projekter for udvidelse af boligområdet vest og nord for Godthåb. De ny rammeområder er alle byzonearealer, som i den gældende kommuneplan er udlagt til offentlig formål eller interesseområde for boligudvikling.

En del af udvidelsen er nærmere beskrevet i lokalplan 02-051, Boligområde, Sportsvænget, Godthåb som offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget.

Den øvrige del af området ved kirken og arealet nord for byen er besluttet inddraget til boligformål i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplanen for Sydvest-området den 12.1.2004. Arealet ved kirken forventes anvendt til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Området nord for byen skal anvendes til skovparceller i sammenhæng med det udlagte skovrejsningsområde nord for byen. Områderne vil senere skulle lokalplanlægges.

De planlagte udvidelser af boligområderne, ligger inden for en del af rammeområde 6.6.N6 (Drastrupkilen) og rammeområde 6.2.O3 (Godthåb boldbaner). Derfor ændres rammeområdeafgrænsningerne, så hele det fremtidige boligområde vest for Godthåb samles med området 6.2.B2 (Pumpestræde m.m.), og der udlægges et nyt rammeområde nord for Godthåb, der muliggør etableringen af 40-50 skovparceller.

Ophævelse af vejreservation
Kommuneplantillægget har også til formål at ophæve den tidligere vejreservation til Skipper Clements Vej's forlængelse vest om Godthåb.

       
Vejreservation ifølge gældende kommunen             Vejreservation ifølge tillæg 6.005

På baggrund af de ændrede forventninger til byudviklingen i Godthåb vurderes vejreservation vest om Godthåb ikke længere at være aktuel, hvorfor reservationen vest om Godthåb med den endelige vedtagelse af dette tillæg ophæves. Vejreservationen bibeholdes frem til krydset mellem Skipper Clements Vej, Solskrænten og Duedal for at sikre en fremtidig trafikforsyning til Godthåb.

25-04-2005