Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 3.019 for boliger i Blegdalsparken

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Vest Aalborg (Hasseris) og omfatter rammeområde 3.3.B6

Anvendelsesbestemmelserne er uændrede og der skal fortsat være mulighed for etageboliger m.m..

I den eksisterende kommuneplanramme 3.3.B6 er bebyggelsesprocenten fastsat til maksimalt 50 med undtagelse af ejendomme, hvor der er foretaget en konkret vurdering af byggemuligheden. Disse er omfattet af kommuneplanens bilag k – faktiske byggemuligheder.

Bebyggelsens højde er fastsat til maksimalt 13 m. og 3 etager. Enkelte ejendomme i rammeområdet er dog 4 etager.

Den nye kommuneplanramme skal sikre at der kan opføres etageboligejendomme på maksimalt 4 etager og 16,5 m.

Derudover ændres bebyggelsesprocenten på matrikel 18æ Gl. Hasseris, Hasseris fra 50 til 80 procent.

 

Ejendom

  Max. bebyggelsesprocent
  jf. gældende kommuneplan 

  Foreslået ændres til 

Otiumvej 1-5 og 9-19 50 80

 

 

 

Dette sker for at muliggøre at den eksisterende bebyggelse på matriklen kan nedrives og genopføres i maksimalt 4 etager plus en kælderetage der er delvist fritlagt på grund af terrænforskelle.

20150113_143521
Eksisterende bebyggelse set fra syd

20150113_143615
Eksisterende bebyggelse set fra nord 

Ny bebyggelse skal i øvrigt opføres som fritliggende bygninger indenfor byggefelter og med en facadebyggelinje, således at de nye bygninger placeres med en omtrentlig placering som de eksisterende.

En lokalplan skal sikre at ny bebyggelse kan indpasses i områdets nuværende udtryk for så vidt angår bebyggelsens arkitektur.

Nedenstående illustrationer viser hvordan en ny bebyggelse vil kunne indpasses i området.

Visualiseringspunkter På Ortofoto Copy
Oversigt over punkter hvor visualiseringer ses fra

Stolpedalsvej 2
1. Stolpedalsvej set mod vest

Stolpedalsvej 3
2. Stolpedalsvej set mod øst

Skolebakken
3. Set fra Skolebakken

Blegdalsparken
4. Set fra Blegdalsparken mod øst

Haveside
5. Set fra grønt areal centralt i området

Nedenstående illustrationer viser hvilken skyggepåvirkning en ny bebyggelse på 4 etager på matrikel 18æ Gl. Hasseris, Hasseris vil have på omgivelserne.

A 14 Marts Kl 12 (1)

14 marts kl. 12.00

 B 14 Marts Kl 16

14 marts kl. 16.00

C 14 Juli Kl 12 (1)

14 juli kl. 12.00

D 14 Juli Kl 16

14 juli kl. 16.00

E 14 Juli Kl 19

14 juli kl. 19.00

F 14 September Kl 12

14 september kl. 12.00

 G 14 September Kl 19__

14 september kl. 19.00

23-11-2015