Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 3.015 for landingsplads for lægehelikoptere, Mølholmsvej med VVM og MV

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Retningslinie 13.9 Landingsplads for lægehelikoptere, Mølholmsvej
Kommuneplantillægget vedrører en ny retningslinie 13.9 for en landingsplads for lægehelikoptere, Mølholmsvej i Mølholm vest for Renseanlæg Vest. Retningslinien er tilføjet som følge af kravet om VVM-pligt for etableringen af en landingsplads for helikoptere (heliport). Landingspladsen skal anvendes til HEMS-operationer af både lægehelikoptere (EC 135) og militærhelikoptere (EH101).

HEMS-operationerne udføres som en del af en landsdækkende ordning til transport af patienter med lægehelikoptere i Danmark. 

Ændringer betyder at der ca. 300 meter vest for Renseanlæg Vest i Mølholm, kan etableres en landingsplads for helikoptere (heliport). Landingspladsen består af et befæstet areal med en diameter på ca. 23 meter og en sikkerhedszone (for flysikkerhed) med en diameter på ca. 46 meter, der henligger som klippet græs. Landingspladsen forsynes med belysning (lysfyr ca. 1 meter høj), vindpose (ca. 3 meter høj) og brandslukningsudstyr, redningsudstyr, afmærkningslys, elskab og skiltning. Der etableres ikke tankanlæg og anden form for bebyggelse. 

Illustrationsplan -Aalborg _450

Illustrationsplan for landingsplads for lægehelikoptere i Mølholm til HEMS-operationer.

Kommuneplanramme 3.4.A1, Fjordengene
Landingspladsen (heliporten) berører kommuneplanens rammeområde 3.4.A1, der i dag kun giver mulighed for rekreative formål, naturbeskyttelse, landbrug (ekstensivt) og oplagsvirksomhed (kun slam/sand og kun i område afgrænset hertil i lokalplan 05-001). Anlægget kræver en ændring af anvendelsesbestemmelserne, således at der gives mulighed for en landingsplads for helikoptere til HEMS-operationer for både lægehelikoptere (EC135) og militærhelikoptere (EH101).

3-4-103_ortofoto _helikopter Uden Sign _250_2 
Luftfoto med område til landingsplads for helikoptere i Mølholm til HEMS-operationer.
Planforslagets baggrund

Region Nordjylland har i en forsøgsperiode haft tilladelse til at benytte et areal ved Ralvej øst for Friluftsbadet til landingsplads (heliport) for lægehelikoptere. Landingspladsen blev benyttet af både lægehelikopter (EC135) og Flyvevåbenets helikoptere (EH 101)

Forsøget skulle tjene til en udvikling og afprøvning af nye metoder til indbringning af akutte patienter fra udkantsområderne til nærmeste specialsygehus. Med vedtagelse af finanslovsaftalen for 2013 ønskes forsøget på landsplan gjort permanent (den såkaldte HEMS-tjeneste~Helicopter Emergency Medical Service). Region Nordjylland søgte derfor i marts 2013 Aalborg kommune om, at landingspladsen kunne forblive (i yderligere ca. 8 år) ved Ralvej.

På denne baggrund blev der, fra den 17. april til den 15. maj 2013, afholdt en fordebat med henblik på at udarbejde et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for en heliport ved Ralvej.

Placeringen viste sig dog ikke hensigtsmæssig, idet der var stigende problemer med indflyvninger og landinger i området på grund af den rekreative udnyttelse af området.

Derudover arbejder Aalborg kommune på en omdannelse af Vestre Fjordpark (det nuværende område ved Friluftsbadet), således at parken kan være idriftssat i sommeren 2017, hvor der skal være DGI stævne.

Der blev derfor arbejdet på en anden placering for landingspladsen. Region Nordjylland fremsendte en ansøgning om etablering af en heliport vest for Renseanlæg Vest - Mølholmsvej - på et areal ejet af Kloak A/S. Heliporten skal eksistere i ca. 8 år, ind til det nye Universitetshospital i Aalborg Øst er etableret. Herefter fjernes pladsen.

Aalborg kommune ønsker med dette kommuneplantillæg med miljørapport (VVM og MV), at gøre det muligt for Region Nordjylland af opfylde de statslige forpligtigelser med et landsdækkende akutberedskab ind til det nye Universitetshospital er etableret.

Det forventes, at heliporten som beskrevet ovenfor årligt, vil blive benyttet ca. 100 gange af lægehelikopteren (EC135) og ca. 100 gange af Flyvevåbenets helikoptere (EH 101), fordelt med ca. 75% start og landinger om dagen og 25% om natten. Alt lys aktiveres ca. 10 min. før ankomst af en helikopter, og slukkes automatisk ca. 30 min efter, at pladsen er forladt.

Alternativer
Der er undersøgt 12 alternative placeringsforslag til landingspladsen. De alternative løsningsmuligheder, der er undersøgt og vurderet i miljørapporten (VVM og MV), er følgende:

A. Placering ved Ny Nibevej (nord)
B. Placering ved Ny Nibevej (syd)
C. En mere vestlig placering ved Mølholm Fjordenge
D. Placering ved Chang Boldklubs baner
E. Placering i Mølleparken
F. Placering ved Atletikstadion ved Hobrovej
G. Placering ved Postterminalen (Rustenborg), syd for Aalborg Banegård
H. Placering på arealer ved Travbanen (nord)
I. Placering på arealer ved Travbanen (syd)
J. Placering på arealer ved Egholm Færgeleje
K. Placering på arealer overfor Kvickly ved Strandvejen
L. Placering på dyreskuepladsen ved Hobrovej

VVM_Alternative _Løsninger _650_3
Alternative placeringsforslag.
110527-PN-akuthelikopter -4287_250 Pixel
Lægehelikopter EC135.
111219-helikopter -demo -PN-3610_250
Forsvarets helikopter EH101.

 

 

 

 

 

 

P1010018_250
Mølholm Fjordenge.

 

Kommuneplanen i dag

Projektet berører følgende retningslinier i kommuneplanen for Aalborg kommune:

2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning
4.1.1 Nye erhvervsområder
11.1.2 Grøn-blå struktur
11.2.3 Øvrige landområder
11.2.6 Rekreative ruter
11.3.8 Økologiske forbindelser
11.3.9 Barrierer for dyre- og plantelivet
11.4.1 Område A - det nære kystlandskab
13.3 Støj
14.1.2 Tekniske anlæg i kystnærhedszonen

Det er vurderet, at projektet ikke er i strid med retningslinierne og dermed ikke hindrer opfyldelsen af målsætningerne for området, bl.a. fordi der er tale om et midlertidigt anlæg (ca. 8 år).

I forbindelse med placeringen i "Område A - det nære kystlandskab", er der i forbindelse med miljørapporten (VVM og MV) afsnit 11.4.1 og kapitel 6.6.udarbejdet en redegørelse for den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for placeringen, jf. planlovens §5b.

Projektet vurderes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning af landskabet, da projektets anlæg er meget begrænset i omfang. Der er således ikke udarbejdet visualiseringer af projektet. Vurderingen understøttes i stedet af en række fotos af projektområdet og den eksisterende landingsplads ved Ralvej.

De enkelte retningslinier er nærmere omtalt i afsnit "4.4 Kommuneplanen for Aalborg kommune" i den tilhørende miljørapport (VVM og MV). Tryk her for at se den.

Området er desuden omfattet af rammeområde "3.4.A1, Fjordengene" der udlægger området til rekreative formål, naturbeskyttelse, landbrug (ekstensiv) og oplagsvirksomhed (kun udlæg af slam/sand og kun i områder afgrænset hertil i lokalplan 05-001).

Derudover er området omfattet af lokalplan 05-001, der udlægger området til offentlige formål som renseanlæg, slamdeponeringsanlæg, rekreative formål samt erhvervsformål (råstofindvinding).

Projektet er ikke i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser og den eksisterende lokalplan. Der er derfor, i forbindelse med dette kommuneplantillæg, lavet en ændring af kommuneplanramme "3.4.A1, Fjordengene" og en lokalplan for en landingsplads for lægehelikoptere - både lægehelikoptere EC135 og Flyvevåbenets helikopter EH101 - (lokalplan 3-4-103). Lokalplanen offentliggøres samtidig i et selvstændigt dokument.

Øvrigt lovgrundlag

Luftfartsloven
Ifølge luftfartsloven skal etablering af en landingsplads anmeldes til Trafikstyrelsen senest 3 måneder inden anlægsarbejdet påbegyndes. I den forbindelse vil der blive fastsat nærmere krav til indretning og drift af landingspladsen.

Naturbeskyttelsesloven
Strandbeskyttelseslinje
Landingspladsen ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen (300 meter) langs Limfjorden. Tilstandsændringer her kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §15. Naturstyrelsen har meddelt dispensationen, under forudsætning af at andre tilladelser kan opnås.

Beskyttet natur og søbeskyttelseslinje
Landingspladsen ligger i et område, der er registreret som beskyttet natur (overdrev) og kræver dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven. En mindre del af området ligger indenfor en søbeskyttelseslinje (150 m), som kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §16. Aalborg Kommune har meddelt dispensationerne under forudsætning af at andre tilladelser kan opnås, herunder at planlægningen for landingspladsen godkendes.

Miljøbeskyttelsesloven
Støj fra helikoptere, der anvendes til sygehusrelaterede flyvninger, er ikke omfattet af Miljøbeskyttelseslovens støjregulering. Landingspladser, der anvendes til dette formål, skal derfor ikke have en miljøgodkendelse og kan heller ikke reguleres ved påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §42.

Selv om der ikke skal miljøgodkendelse til landingspladsen, er der i forbindelse med arbejdet med Miljørapporten (VVM/MV), lavet en kortlægning af støjkonsekvenserne for omgivelserne.

I forbindelse med planlægning af nye helikopterlandingspladser med sygehusrelateret flyvning  - de såkaldte HEMS-operationer - har Miljøstyrelsen i tillæg til vejledning nr. 5/1994: "Støj fra flyvepladser", oktober 2013 fastsat nye vejledende støjgrænser til vurdering af de støjmæssige konsekvenser til planlægningsbrug.

Det forventes at ca. 80 % af ind- og udflyvningerne sker i retningerne nordøst og sydvest langs med Limfjorden for at landingerne og starterne kan afvikles i modvind.

Støjkortlægningen viser, at hovedparten af det eksisterende kolonihaveområde Norden ligger i et område hvor det gennemsnitlige støjbidrag fra lægehelikopterne vil ligge på 45-55 dB (døgnmiddelværdi, Lden). Kun den nordvestlige del af kolonihaveområdet Norden (ca. 10 kolonihavehuse), vil ligge i et område hvor den vejledende støjgrænse er på over 50 db (døgnmiddelværdi, Lden), som Miljøstyrelsen har fastsat for flystøj til boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål (skoler, plejehjem o.l.).

Støj _middel _450pixelStøjens døgnmiddelværdi Lden ved ind- og udflyvning fortrinsvis i retningerne nordøst og sydvest.

Det forventes at ca. 25 % af landingerne med lægehelikopteren vil forekomme om natten, hvilket svarer til ca. 1 natlig landing om ugen. I disse tilfælde vil det maksimale støjniveau give kortvarige forstyrrelser ved kolonihaveområde Norden, afhængig af den aktuelle flyvej.

Samlet set vurderer Aalborg Kommune, at den forventede støjpåvirkning af kolonihaveområde Norden ved ca. 200 landinger og starter om året og 1 ugentlig landing om natten, er acceptabel.

Der vil ikke kunne planlægges for ny støjfølsom anvendelse inden for området med 50db(A) før landingspladsen er nedlagt om ca. 8 år.

I miljørapporten (VVM og MV) er der i afsnit 4.4.1 "retningslinjer" og afsnit 6.1 ”Støj” redegjort for støjforholdene ved placeringen af landingspladsen for lægehelikoptere ved Mølholm Fjordenge. Tryk her for at se miljørapporten (VVM og MV).


 Eksisterende _heliport _panorama _250pixel
Den eksisterende landingsplads ved Ralvej i Aalborg.
 P1010020_250 Pixel
Mølholm Fjordenge
Den lokale debat

Forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering (MV) er der i perioden fra den 5. marts til den 2. april 2014 gennemført en fordebat på planlægningsarbejdet. I fordebatten har Aalborg kommune modtaget 8 henvendelser, som alle er indgået i udarbejdelsen af miljørapporten (VVM og MV) og den politiske behandling af planerne.

Bemærkningerne omhandler primært bekymringer for støjgener, påvirkning af naturinteresserne, forslag om alternative placeringer af landingspladsen, indflyvningsretninger samt en understregning af vigtigheden i at vurdere, hvorvidt landingspladsen påvirker de rekreative interesser i området.

Miljørapport - VVM-redegørelse og Miljøvurdering (MV)

I perioden fra den 3. november til den 29. december 2014 har forslag til kommuneplantillæg 3.015 med miljørapport (MV og VVM) samt forslag til lokalplan 3-4-103 været fremlagt i offentlig høring. I perioden modtog kommunen 1 indsigelse fra Søfartsstyrelsen vedr. det omtalte 1 meter høje lysfyr. Indsigelsen er behandlet i forbindelse med den endelige godkendelse af planerne.

P1010015_250 Pixel
Mølholm Fjordenge.

 

Overordnede bindinger

Natura 2000
Natura 2000-områderne rummer i henhold til EF-habitatdirektiv, krav om udarbejdelse af en konsekvensvurdering, hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Landingspladsen ligger ca. 2,5 km øst for Habitatområde nr. 15, "Nibe Bredning, Halkær Ådal" og Sønderup Ådal, der ligeledes omfatter Fuglebeskyttelsesområde F1 "Ulvedybet og Nibe Bredning" samt Ramsarområde R7 "Ulvedybet og Nibe Bredning".

De vigtigste fugleområder ligger dog i en afstand af mere end 7 km fra området, og på den afstand vil helikopteren være kommet op i en march-højde på mindst 300 meter. Hertil kommer, at formentlig under 25% af flyvningerne vil gå gennem Natura 2000-området, hvilket svare til 1-2 flyvninger om ugen. På den baggrund vurderes det, at landingspladsen ikke vil medføre en påvirkning af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. 

I forhold til udpegningsgrundlaget for habitatområdet H15 er det arterne Spættet Sæl og Odder, som vil være relevante at inddrage i vurderingerne.

På baggrund af de få antal overflyvninger, som nævnt ovenfor, vurderes det, at Spættet Sæl ikke vil påvirkes af etableringen af landingspladsen.

For Odders vedkommende vurderes det at der ikke vil være en væsentlig påvirkning, idet Oddere kun vil være strejfgæst langs kysten, og der kun vil være forholdsvis få start og landinger i døgnet.

Derudover ligger landingspladsen i forlængelse af et storbyområde. Lys, støj og aktivitet repræsenterer derfor ikke nye former for forstyrrelser ind i Natura-2000 området, ligesom det vurderes at byens samlede forstyrrende effekt ikke forsøges.

I forhold til dette projekt, er det derfor vurderet, at der ikke er risiko for, at anlæg af den midlertidige helikopterlandingsplads, og de relativt få start og landinger, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan give anledning til en påvirkning af Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
EF-Habitatdirektiv forpligter Danmark til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatsdirektivets bilag IV.

Det aktuelle areal ligger inden for udbredelsesområdet for en række bilag IV-arter fx Strandtudse, Spidssnudet Frø samt flere arter af flagermus. Det vurderes, at arealet - bl.a. pga. områdets høje vegetation - ikke er egnet til levested for henholdsvis Strandtudse og Spidssnudet Frø. Det vurderes endvidere, at området ikke er yngle- og rastested for flagermus. 

I kraft af det relativt beskedne antal start og landinger fordelt med ca. 75 % om dagen, hvor flagermusene ikke er aktive, vurderes aktiviteterne uden væsentlig betydning for områdets forekomst af bilag IV-arter.

Forslag til vandplan
Området ligger i "Forslag til vandplan" i Hovedoplandet 1.2 Limfjorden. Forslaget var i høring ind til den 23. december 2013. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Den Regionale Udviklingsplan 2012
I forhold til den regionale udviklingsplan 2012 for Region Nordjylland, er det vurderet, at projektet stemmer overens med visionerne og målene, idet det konkrete projekt bidrager til en fortsat udvikling af regionen, og under indsatsområdet "Det innovative Nordjylland" er der fokus på sundhed, herunder sygehusvæsenet.

Den Regionale Råstofplan 2012
Planlægningen for landingspladsen er i overensstemmelse med Råstofplan 2012, idet området ikke er udlagt til graveområde.

P1010023_250 Pixel
Sø syd for landingspladsen.
Miljøvurdering

Etablering af landingspladsen er omfattet af VVM-bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1510 af 15. december 2010, idet Region Nordjylland har anmeldt landingspladsen før 1. januar 2014.

Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 7b) "Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse."  Der er således obligatorisk VVM-pligt, og der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse, som beskriver projektets påvirkning af miljøet.

Der er ligeledes krav om, at kommuneplantillægget skal vurderes efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV)" af 22. oktober 2007. Denne miljøvurdering er indeholdt i miljørapporten med VVM og MV for etablering af en landingsplads for lægehelikoptere ved Mølholm Fjordenge vest for Renseanlæg Vest.

Natura 2000-områderne rummer ligeledes krav om udarbejdelse af en konsekvensvurdering, hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. I forhold til dette projekt er det vurderet, at der ikke er risiko for, at anlæg af den midlertidige helikopterlandingsplads, og de relativt få start og landinger, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Der er således ikke foretaget en egentlig Natura 2000-konsekvesvurdering.

Se hele miljørapporten (VVM og MV) her.
P1010022_250 Pixel
Kolonihaveområdet Norden sydøst for landingspladsen.
23-02-2015