Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.030 for udvidelse af aflastningsområdet City Syd

Planforslagets baggrund

Aalborg kommune har modtaget en konkret ansøgning om at placere 2 nye store udvalgsvarebutikker (elektronik og sport) i den tidligere Metro bygning, der ligger på Fiskene 10 i Skalborg. Da Metro-bygningen ligger uden for afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd, må der ikke inden for gældende plangrundlag placeres butikker i bygningen.

Aalborg Kommune benytter ansøgningen som anledning til at igangsætte en planlægning for en udvidelse af aflastningsområdet City Syd. City Syd er et regionalt handelscenter, der skal supplere Aalborg Midtby specielt med store udvalgsvarebutikker, der ikke naturligt kan indpasses i midtbyen.

Den reviderede planlov fra 2017 giver kommunerne mulighed for at udvide eksisterende aflastningsområder og udlægge nye områder. Aalborg Kommune har fået udarbejdet en Detailhandelsanalyse 2018 fra ICP (se analysen her), der anbefaler, at udvalgsvarehandlen i Aalborg koncentreres mest muligt i få udbudspunkter.

Derfor er det ikke en del af anbefalingen, at udlægge nye aflastningsområder i Aalborg.

Aflastningsområdet City Syd skal fremadrettet sikres og udvikles, så positionen som vigtigt regionalt handelsknudepunkt fastholdes. Det betyder, at aflastningsområdet også i fremtiden skal kunne rumme fremtidige store udvalgsvarebutikker, der mangler og hører hjemme i området.

En udvidelse af aflastningsområdet øst for Hobrovej og nord for Nibevej, vil på grund af den store barrierevirkning fra de overordnede veje ikke styrke aflastningsområdet men derimod udvande det og skabe nye mindre løsrevne butiksområder.

Aflastningsområdet kan med fordel udvides mod vest til de områder, der understøttes af den eksisterende infrastruktur (såvel vej som sti) i området og allerede opfattes som en del af City Syd. Det giver kun begrænsede muligheder for nybyg men skaber større rummelighed og dermed mere fleksibilitet og mulighed for omdannelse og fornyelse.

Konkret betyder det, at afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd udvides så det kommer til at dække samme areal som Kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd. Som konsekvens af denne udvidelse fjernes muligheden for placering af butikker til særlig pladskrævende varer i City Syd. Butikker i City Syd med pladskrævende varer, fx byggemarkeder, møbelbutikker mv. betragtes her som udvalgsvarebutikker.

Ændringer i forhold til gældende kommuneplan

Kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd ændres ikke i afgrænsningen, men detailhandelsbestemmelserne i rammen tilrettes, så anvendelsen "Butikker til særlig pladskrævende varegrupper" udgår. Endvidere er der indarbejdet et maksimalt bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker på 35.000 m2 samt en minimumsbutiksstørrelse for udvalgsvarebutikker på 500 m2 i aflastningsområdet.

Den eksisterende bestemmelse om en maksimal butiksstørrelse for dagligvarer indenfor storcenteret på 250 m2 og bestemmelsen om ingen dagligvarebutikker uden for storcenteret fastholdes.

Retningslinje 7.1.2 Aflastningsområde City Syd
Ovennævnte bestemmelser om max- og min-grænser for butikker indarbejdes også i retningslinje 7.1.2. Endvidere ændres afgrænsningen af Aflastningsområdet som vist på kortene neden for.

Aflastningsområde Eksisterende Aflastningsområde NY
Eksisterende afgrænsning af Aflastningsområdet (gul streg)
Ny afgrænsning af Aflastningsområdet (gul streg)

Retningslinje 7.1.4 Særlig pladskrævende varer
Indholdet i retningslinje 7.1.4 Særlig pladskrævende varer ændres ikke men afgrænsningen af områder for særlig pladskrævende varer ændres som vist på kortene neden for.

Pladskrævende Varer Eksisterende Pladskrævende Varer NY
Eksisterende afgrænsning af områder for særlig pladskrævende varer (turkis skravering)
Ny afgrænsning af områder for særlig pladskrævende varer (turkis skravering)


Særlig redegørelse for udvidelse af Aflastningsområdet City Syd

Af den reviderede planlov fra 2017 samt Vejledning om detailhandelsplanlægning fremgår, at kommunerne skal opfylde en række særlige redegørelseskrav ved planlægning for udlæg og udvidelse af aflastningsområder.

ICP har udarbejdet en sådan redegørelse, der kan ses her.

Den foreslåede udvidelse af aflastningsområdet City Syd muliggør max 7.000 m2 nyetablerede butikker. Samtidig skabes mulighed for yderligere ca. 14.000 m2 butiksareal for udvalgsvarer via fornyelse og omdannelse. Dette vil samlet skabe en ny fleksibel ramme på 21.000 m2 til det fremtidige arbejde med udvalgsvarebutikker i City Syd.

Redegørelsens konklusioner kan kort gengives som følgende:
Aalborg Midtby vil fortsat være det største udbudspunkt i Nordjylland med et varieret og attraktivt butiksudbud og byliv. Aflastningsområdet City Syd skal derimod huse de store udvalgsvarebutikker, som ikke naturligt kan indpasses i en bymidte.

En udvidelse af City Syd med 21.000 m2 store udvalgsvarebutikker vil styrke detailhandelsudbuddet i Aalborg kommune og vil forbedre indkøbsforholdene for forbrugerne i markedsområdet.

Udvidelsen af City Syd forventes at opnå en omsætning på 540 mio. kr. i 2028. Samlet set vurderes det, at Aalborg by incl. City Syd i alt vil få en øget omsætning på 291 mio. kr. svarende til en stigning på 6 % i forhold til 0-alternativet.

I City Syd i øvrigt forventes de eksisterende butikker, der forhandler boligudstyr og øvrige udvalgsvarer, at miste 137 mio. kr. svarende til et fald på 5 % i forhold til 0-alternativet. Det kan ikke udelukkes, at enkelte butikker i City Syd bliver lukningstruede.

Det vurderes, at den eksisterende detailhandel i Aalborg Midtby vil miste 5 % af omsætningen, svarende til 49 mio. kr. i forhold til 0-alternativet.

I oplandet i øvrigt uden for Aalborg kommune vurderes omsætningen i butikkerne med boligudstyr og øvrige udvalgsvarer at falde 127 mio. kr. Det forventes ikke at betyde lukningstruede butikker i oplandet i øvrigt.

I influensområdet vurderes omsætningen af boligudstyr og øvrige udvalgsvarer at falde 90 mio. kr.

Samlet set forventes Aalborg by incl. City Syd at øge sin position i markedsområdet og øge regionaliteten. Handelsbalancen for Aalborg by forventes dog at falde fra 2016 til 2028. Primært på grund af øget e-handel. Med udvidelsen af City Syd forventes handelsbalancen kun at falde fra 178% til 171% i 2028 mod 164 % i 0-alternativet.

 

Miljøvurdering

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet af screeningen er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplan 3-6-112. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med såvel kommuneplantillæg som lokalplan.

14-01-2019