Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.032 Området ved Klokkestabelen

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillæget 3-032 berører et område i Gl. Hasseris. Området er afgrænset mod nord af et boligområde, som hovedsageligt indeholder åben-lav boliger. Mod øst afgrænses området af Klokkestabelstien, og øst derfor ligger Hasseris Gymnasium. Mod syd ligger en åben landsbyfælled med Klokkestabelen. Mod vest afgrænses området af Bygaden og Gl. Hasseris, som er et blandet bolig- og erhvervsområde.   

Tillægget 3.032 ændrer på boligrammen 3.3.B4 Rotunden m.m. som indkrænkes mod syd med det areal, som 3.3.B14 Klokkestabelen m.m. erstatter. 

 Kpt 3 32 33B4 Foer  33B14 Efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Der laves to delområder: Delområde 1 syd for Gymnasiestien og delområde 2 i det syd-vestlige hjørne syd for Klokkestabelstien. I delområde 1 ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser ikke, så bebyggelsesprocenten er maks. 25 for åben-lav og maks. 30 for tæt-lav boliger. Der må maks. bygges 2 etager og maks. bygningshøjde er 8,5 m. I delområde 2 skal de bebyggelsesregulerende bestemmelser fastsættes i en lokalplan.

B14 (1)

Redaktionelle ændringer
Både i retningslinjen og i kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for delområde 2, hvor der tidligere var placeret en kommunal materielgård. Aalborg Kommune ønsker området udviklet med mulighed for boliger i op til maks. 2 etager med udnyttet tagetage.

Da det ønskede projekt ikke kan realiseres indenfor gældende plangrundlag, blev der sammen med det øvrige Gl. Hasseris afholdt fordebat i foråret 2019. Fordebatten blev suppleret med et borgermøde den 27. maj 2019 på Hasseris Gymnasium. Her deltog over 130 fremmødte borgere, der kom med input og ønsker til byudviklingen. De mange gode inputs fra borgermødet kom med i opsamlingen på debatten, som blev politisk behandlet på By- og Landskabsudvalgets møde d. 15. august 2019. Det blev på mødet bl.a. besluttet at arbejde videre for en planlægning af området ved den gamle materielgård.

Opsamling af fordebat for Gl. Hasseris (se pkt. 10)

Da delområde 1, som ligger nord for 'den gamle materielgård', geografisk er sammenhængende med delområde 2, er begge delområder blevet sammenlagt i samme kommuneplanramme 3.3.B14 Klokkestabelen m.m.

Kommuneplantillægget 3.032 skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 3-3-116.

Overordnede bindinger

Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 4 km fra området. Alene på grund af afstanden vurderes, at gennemførelse af planen ikke vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000 konsekvensvurdering.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Området ligger i udbredelsesområdet for en række flagermus opført på habitatdirektivets bilag IV. Der er relativt gamle træer på områdets skrænter, men det vurderes ikke, at de har en sådan alder, at de har væsentlig værdi som yngle- eller overvintringsbiotoper for arter af flagermus. 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 3-3-116.

23-08-2021