Kommuneplan forsiden

Redegørelse, tillæg 3.006, Nibevej i Skalborg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Vest Aalborg (Skalborg-området) og omfatter rammeområde 3.6.H3, Nibevej m.m. udlagt til erhverv, butikker m.m.

Rammeområdet er opdelt i zone A og B. I zone A lægges der vægt på at at anvendelserne relaterer sig til City Syd.

Anvendelsesbestemmelserne for henholdsvis zone A og B er uændret, således at der kun i zone A kan etableres butikker til særlig pladskrævende varegrupper samt mindre butikker til salg af egne produkter.


Zone A og B bestemmer hvilken
anvendelse der må være i området.

Lokalplanområdet

Bebyggelsesprocenten ændres således, at bebyggelsesprocenten for hele lokalplan 3-6-104 bliver 50.

Området nord for lokalplanområdet benyttes som oplag for Spæncom A/S. Der er dermed ingen visuel sammenhæng mellem det åbne land nord for området og selve lokalplanområdet. Mod vest bliver der etableret et beplantningsbælte som en grænse mellem erhvervsområdet og det åbne land.

Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 3-6-104. Lokalplanens formål er at sikre et homogent område med en stram styring af bebyggelsens udformning og placering. Det er intentionen at stort set alle bygninger og anlæg i lokalplanområdet nedrives i forbindelse med realisering.

Miljøvurdering

Aalborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af 5.5.2004) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
  • At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.
23-08-2010