Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 3.016 for nyt boligområde ved Sofiendal Enge

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Retningslinje 13.1 Veje
I forbindelse med arbejdet med kommuneplantillægget og lokalplan for området i Sofiendal Enge øst for den planlagte 3. limfjordsforbindelse i Aalborg, blev der sået tvivl om det var den rigtige linjeføring for den 3. limfjordsforbindelse vest om Aalborg, vi havde optaget i kommuneplanens retningslinje 13.1 som planlagt vej. 

Vi har konstateret, at vores vejreservationer ikke afspejler vejreservationen, sådan som den er fastsat i den seneste VVM fra 2011.

Derfor er retningslinje nu rettet, så det er den rigtige vejreservation der indgår.

 Vestvej _foer  Vestvej _efter
Vejreservationer i gældende kommuneplan
Ændret vejreservation for 3. Limfjordsforbindelse jf. VVM fra 2011

Med baggrund i den ændrede vejreservation til en 3. Limfjordsforbindelse, har der også været behov for ændring af reservationen til Skelagervejsforlængelsen til Ny Nibevej. Det er fortsat uafklaret, om forlængelsen sker øst eller vest for en kommende vestvej, hvorfor der stadig er 2 reservationer (vist med rødt nedenfor).

Skelagervej _forl

Korridoren er i teksten ligeledes præciseret som en korridor i 25 m's bredde.

Retningslinje 11.2.6 rekreativ ruter
Gennem området er en planlagt rekreativ sti. For at sikre overensstemmelse mellem det  planlagte byggeri i zone 1 er stiernes forløb ændret, så der er et stiforløb gennem bebyggelserne og samtidig sker der en sammenbinding af de eksisterende og kommende grønne områder.

Rekreativ _sti _foer (2)  Rekreativ _sti _efter (2)
Gældende eksisterende og planlagte rekreative stier ved rammeområdet
Ændrede forløb af eksisterende og planlagte rekreative stier ved rammeområdet

Kommuneplanrammer
Tillægget vedrører 2 boligområder i det vestlige Aalborg, og omfatter de nuværende rammeområder "3.3.B1 Hasseris Enge" og "3.5.B7 Sofiendal Enge N", der begge har ændret afgrænsning i forhold til det nye vejudlæg til Skelagervej.

3-016_rammer _foer (1)  3-016_rammer _efter (2)
Afgrænsning af de gældende rammerområder
Afgrænsing af de nye rammeområder

Kommuneplanrammen "3.3.B1 Hasseris Enge" er ændret for så vidt angår afgrænsningen, idet et mindre område er overgået til kommuneplanrammen "3.5.B7 Sofiendal Enge N".

For kommuneplanrammen "3.5.B7 Sofiendal Enge N" er afgrænsningen også ændret, ligesom der er ændret på de bebyggelsesregulende bestemmelse i rammens Zone 1.

Delomr (5)

I Zone 1 ændres bebyggelsesprocenten fra max 30 til max 50 og det maksimale etageantal ændres fra 1½ til max 3.

 

Kommuneplanen i dag

Kystzone (3)

Størstedelen af kommuneplanrammen og området, hvor der sker ændringer, ligger i kystnærhedszonen.

Jf. kommuneplanens retningslinje 11.4.2 ligger området i planlagte arealer til byudvikling. De enkelte arealer kan her udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.

De ændringer, der kan foretages i området, vil ikke væsentligt påvirke skylinen, da der allerede i dag er høje bebyggelser nærmere kysten.

Ny kommuneplanramme og gældende kystnærhedszoner
 

 

 Skov

I området er et mindre skovområde, der er pålagt skovbyggelinje. Skoven er ikke udpeget som fredskov.

Inden for skovbyggelinjen på 300 m må der ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master.

Detailplanlægning af området krævet derfor ophævelse af skovbyggelinjen.

Skovbyggelinje og skov
 

 

Klima (3)

En mindre del af kommuneplanrammen 3.5.B7 Sofiendal Enge N ligger i områder med høj risiko for oversvømmelse.

Jf. retningslinie 2.1.6 skal lokalplaner i områder med med høj risiko (5% eller mere i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort) redegøre for klimatilpasningstiltag.

Høj risiko for oversvømmelse (røde områder)
 

Bevaringsværdige bygninger
I området er 3 bygninger udpeget som "Bevaringsværdige bygning":

  • Byklemmen 30, bygning 1 med en bevaringsværdi på 7 (lav bevaringsværdi).
  • Byklemmen 31, bygning 1 med bevaringsværdig 6 (mellem bevaringsværdi)og bygning 3 med bevaringsværdig 7 (lav bevaringsværdi).
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

23-05-2016