Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.028 for Almene boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Lokalplan 3-1-104 samt kommuneplantillægget 3.028 er udarbejdet for muliggøre en omdannelse af det tidligere plejehjem, Kærby Hvilehjem, til almene boliger. Kærby Hvilehjem har været anvendt som plejehjem indtil 2015, og der ønskes nu at etablere ca. 28 almene boliger fordelt på 3 etager. Eksisterende bygning rives ned og en ny bygning opføres på samme byggefelt.

Opførelsen af den nye bebyggelse skal indpasses i Kærbys karakteristiskse byggestil, kaldet "Kærbyhusene". Den ældste del af Kærby Hvilehjem er udpeget som bevaringsværdig med en middel bevaringsværdi. Det er tidstypisk institutionsbyggeri, hvis karakter skal videreføres og nyfortolkes i den nye bygning. For at muliggøre den nye bebyggelses, forudsættes det, at den bevaringsværdige bygning nedrives. 

Områdets grønne karakter skal bevares bla. ved at etablere et grønt fælles udendørs opholdsareal for bebyggelsens beboere og beplantning langs Ny Kærvej.

Ejendommen ligger inden for kommuneplanramme 3.1.B1, et boligområde, der omfatter stort set hele Kærby. Med dette kommuneplantillæg ændres bebyggelsesprocenten i kommuneplanens bilag K. Der må derefter opføres en bebyggelse med en bebyggelsesprocenten på maks. 80.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

14-05-2018